ផាយអូនា​ 10

ពីវិគីភីឌា

ផាយអូនា 10 (មានឈ្មោះដើមថា ផាយអូនាហ្អិប) ជាយន្តអាវកាស