ផាយអូនា​ 10

ដោយវិគីភីឌា

ផាយអូនា 10 (មានឈ្មោះដើមថា ផាយអូនាហ្អិប) ជាយន្តអាវកាស