ផ្លេតបន្ទោរ

ពីវិគីភីឌា

ផ្លេតបន្ទោរ គឺជាបណ្តេញចរន្ត អគ្គិសនី នៃ បរិយាកាសatmospheric ​ដែលបន្ទរដោយ ផ្គរលាន់thunder

ផ្លេតបន្ទោយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបន្ទាយ ទីក្រុងBanská Bystrica Slovakia
ផ្លេតបន្ទោរពី ពពកទៅកាន់សមុទ្រ ពីលើMiramare di Rimini អ៊ីតាលី