បញ្ជីរាយនាម ផ្សារនៅភ្នំពេញ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ផ្សារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ)
Jump to navigation Jump to search

បញ្ជីផ្សារនៅភ្នំពេញ គឺផ្ដោតទៅលើទីផ្សារឯកជន និងផ្លូវការរបស់រដ្ឋដែលរាយនាមពីក្រោម និងផ្សារក្រៅផ្លូវការដែលមានលក្ខណៈជាផ្សារក្រមួន ដែលលក់តែពេលព្រឹក រួចក៏រលាយទៅវិញក៏មានចុះបញ្ជីដែរ។

រដ្ឋ[កែប្រែ]

ឯកជន[កែប្រែ]

ក្រៅផ្លូវការ[កែប្រែ]

បញ្ជីមានទាន់កែសម្រួល[កែប្រែ]


តំណភ្ជាប់[កែប្រែ]