ផ្សារល្វា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

អ្នក​លក់ និង អ្នក​ទិញ[កែប្រែ]

ទំនិញ​ផ្សេងៗ[កែប្រែ]

ការ​តភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង[កែប្រែ]

ការ​វិភាគ​ចំណុច​ខ្លាំង​​ និង ចំណុច​ខ្សោយ តាម​វិធី SWOT[កែប្រែ]

ចំណុច​ខ្លាំង (Strength)[កែប្រែ]

ចំណុច​ខ្សោយ (Weakness)[កែប្រែ]

កាលានុវត្តភាព (Opportunity)[កែប្រែ]

ហានីភ័យ (Threat or Risk)[កែប្រែ]

ឯកសារ​យោង[កែប្រែ]