ពហុកោណនិយ័ត

ពីវិគីភីឌា

ពហុកោណនិយ័ត ជាពហុកោណប៉ោងដែលមានជ្រុងនិងមុំទាំងអស់មានទំហំស្មើគ្នា។

ប្រភេទ[កែប្រែ]

លក្ខណៈ[កែប្រែ]

  • គ្រប់ពហុកោណនិយ័តមានរង្វង់ចារឹកក្នុង​និងរង្វង់ចារឹកក្រៅ​ដែលមានផ្ចិតតែមួយ។ ផ្ចិតនោះគឺជាទីប្រជុំទំងន់របស់វា។
  • ពហុកោណនិយ័តដែលមាន ជ្រុង ដែល មានផលបូកមុំក្នុងសរុប ។ មុំនីមួយៗមានទំហំ
  • ពហុកោណនិយ័តមានផលបូកមុំក្រៅសរុប ។ មុំក្រៅនីមួយៗមានទំហំ
  • ពហុកោណនិយ័តដែលមាន ជ្រុង ដែល មានអង្កត់ទ្រូងចំនួន
  • ពហុកោណនិយ័តដែលមាន ជ្រុង ដែល និងមានប្រវែងជ្រុង មានក្រលាផ្ទៃ