ពហុធា

ពីវិគីភីឌា

ពហុ​ធា​​ ជាប្រមាណវិធី​បូករឺដកនៃច្រេីនឯកធា។