ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

ពីវិគីភីឌា

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (អង់គ្លេស: International trade) គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃcapital, ទំនិញ និងសេវាកម្ម ឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនអន្តរជាតិ ឬទឹកដីប្រទេសដោយសារតែមាននូវតម្រូវការនូវការចង់បានទំនិញ ឬសេវាកម្មពីប្រទេសដទៃទៀត។