ពិជិតរាជ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ពិជិតរាជ
ព្រះ
រជ្ជកាលរជ្ជកាលព្រះថោង
វង្សកុម៉ែរាជ
សន្តតិវង្សអាទិច្ចវង្ស
បិតាកុម៉ែរាជ
មាតាធារាវត្តី
ប្រសូតនគរគោកធ្លក
សុគតនគរគោកធ្លក

ព្រះពិជិតរាជ រជ្ជកាល (កុម៉ែរាជ) ជាចៅហ្វាយស្រុកស្រុកពិជិតបុរី ទ្រង់ត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះថោង និង ធារាវត្តី។