បញ្ហាក្នុងការបង្កើតគណនី

Jump to navigation Jump to search

Your IP address is in a range which has been blocked on all wikis.

The block was made by [//meta.wikimedia.org/wiki/User:Jon_Kolbert Jon Kolbert] (meta.wikimedia.org). The reason given is [[NOP|Open Proxy]]: Webhost: Contact [[m:Special:Contact/stewards|stewards]] if you are affected <!-- Amazon AWS-->.

  • Start of block: ម៉ោង១៩:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
  • Expiration of block: ម៉ោង១៩:២៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

You can contact [//meta.wikimedia.org/wiki/User:Jon_Kolbert Jon Kolbert] to discuss the block. You cannot use the "ផ្ញើអ៊ីមែល​ទៅកាន់​អ្នក​ប្រើប្រាស់នេះ" feature unless a valid email address is specified in your account preferences and you have not been blocked from using it. Your current IP address is 35.172.217.40, and the blocked range is 35.172.0.0/16. Please include all above details in any queries you make.

ត្រឡប់ទៅ ទំព័រដើម វិញ ។