ក្រុម​ភាសា​ថៃកៈដៃ៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

Jump to navigation Jump to search
fixing dead links
No edit summary
(fixing dead links)
* Edmondson, J.A. and D.B. Solnit eds. 1997. ''Comparative Kadai: the Tai branch''. Dallas: Summer Institute of Linguistics and the University of Texas at Arlington.
* Ostapirat, Weera. 2005. "Kra-Dai and Austronesian: Notes on phonological correspondences and vocabulary distribution", pp. 107–131 in Sagart, Laurent, Blench, Roger & Sanchez-Mazas, Alicia (eds.), ''The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics.'' London/New York: Routledge-Curzon.
* [http://web.archive.org/web/20060304152930/http://homepage.ntlworld.com/roger_blench/Language%20data/Geneva%20paper%202004.pdf Roger Blench] (PDF format)
* [http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=90192 Ethnologue report] Retrieved [[3 August]] [[2005]].
* [[ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)]]. นิทรรศการถาวร กลุ่มชาติพันธุ์ และโบราณคดี (ชั้น 5)
១១៧

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ