ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សៅវភាផង់សី"

Jump to navigation Jump to search
vector version available (GlobalReplace v0.6.5)
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
* [[File:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg|70px]] គ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស (ម.ច.ក.)
* [[File:Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg|70px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសនពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍ (ន.រ.)
* [[File:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.pngsvg|70px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ១ បឋមចុលចមក្លៅ (ប.ច.)
* [[File:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg|70px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់វិសេស មហាវជិរមង្កុដ (ម.វ.ម.)
* [[File:King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|70px]] មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៤ ថ្នាក់ទី ២ (ម.ប.រ.២)
១០៨

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ