ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ល័ក្សមីលាវ័ល្យ"

Jump to navigation Jump to search
vector version (GlobalReplace v0.6.5)
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
(vector version (GlobalReplace v0.6.5))
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
* [[File:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.JPGsvg|80px]] [[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/1604.PDF พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน], เล่ม ๓๘, ตอน ง, ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๑๖๐๔</ref>
* [[File:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]] <ref name="พ.ศ. 2464">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2471.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ง, ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๒๔๗๑ </ref>
* [[File:Vallabhabhorn Order ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์]] (ว.ภ.)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/1604_1.PDF พระราชทานตราวัลลภาภรณ์ฝ่ายใน], เล่ม ๓๘, ตอน ๐ง, ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๑๖๐๔ </ref>
១០៨

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ