ជំនួយ:ការប្តូរទីតាំងទំព័រ៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

Jump to navigation Jump to search
កែ​អក្ខរាវិរុទ្ធ ខ្ឡះៗ
No edit summary
(កែ​អក្ខរាវិរុទ្ធ ខ្ឡះៗ)
ដើម្បីប្តូរទីតាំងទំព័រមួយទៅកាន់ទំព័រថ្មី (ប្តូរពីចំនងជើងមួយទៅចំនងជើងមួយទៀតប្តូរពីចំណងជើងមួយទៅចំណងជើងមួយទៀត) អ្នកត្រូវប្រើកូដណាមួយក៏បានក្នុងចំនោមកូដដូចខាងក្រោម៖អ្នកត្រូវប្រើកូដណាមួយក៏បានក្នុងចំណោមកូដដូចខាងក្រោម៖
 
<pre>
== ការបង្ហាញពីការប្តូរទីតាំងទំព័រ ==
 
បន្ទាប់ពីអ្នកបានចុចរក្សាទុកពេលអ្នកដាក់កូដសំរាប់ទីតាំងបន្ទាប់ពីអ្នកបានចុចរក្សាទុកពេលអ្នកដាក់កូដសម្រាប់ទីតាំង នៅក្នុងរបារកម្មវិធីរាវរករបស់អ្នកនឹងបង្ហាញ '''&redirect=no''' នៅខាងចុងនៃ URL។ ខាងក្រោមជារូបភាពបង្ហាញពីការប្តូរទីតាំងទំព័រតាមរយៈកូដ <nowiki>#REDIRECT [[បាសាទព្រះវិហារ]]</nowiki>។
 
[[រូបភាព:ការប្តូរទីតាំងទំព័រ.png]]
៩០៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ