ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "URL"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''URL''' នៅភាសាអង់គ្លេសជា Uniform Resource Locator គឺជាឈ្មោះអាសយដ្ឋានរបស់[[គេហទំព័រ]]។
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:គេហទំព័រ]] [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អ៊ីនធឺណែតអ៊ីនធើណែត]]
 
[[af:Uniform Resource Locator]]
១២៨០

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ