ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Internet-group-chat.svg
ទោះបើត្រូវការទាក់ទងខ្ញុំឆាប់ៗសូម កិកនៅទីនេះ
នៅទីក្រុងមេឌេយីណ ដែលជាទីក្រុងខ្ញុំ

ទុកឯកសារសំខាន់ឆ្នាំ២០១១

Hello --ហន គ្រឹស្នា (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:៥៦ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)

ផ្ទុកឡើងឯកសារ, Upload Wizard?[កែប្រែ]

Wikimedia Commons logo

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo ម៉ោង១៩:២២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC)

Deletions[កែប្រែ]

Please delete these recently created junk "articles" and review the newest pages to find more stuff that needs deleting. - dcljr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:២៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)

Thanks. One thing though: I notice you deleted ទំព័រគំរូ:លុបជាបន្ទាន់, which appears to be the "speedy-deletion template" for this wiki (see the ទំព័រគំរូ:Delete redirect and the instructions at the top of Category:Delete). As you can see (by visiting the redlink), the page has been deleted and restored in the past. The problem is, the template itself (when it exists) appears in Category:Delete along with everything else that needs deleting, so the template keeps getting deleted. If you restore the template, I can try to edit it to prevent this from happening (not sure I can, but I'll try). - dcljr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:២៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
ស្ដារឡើងវិញ Restored! Thanks. --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង០៧:១២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
Hmm. Now that I see the template again, I see why I haven't edited it yet to fix the problem. I'll have to look into how to disable the category link when the template is used on a page with the same name as the template. That's not something I can do off the top of my head right now, and I don't have time to devote to this at the moment, unfortunately. Ask me about it in a week (here or on my talk page) if I haven't done anything in the meantime. - dcljr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:៣៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
អរគុណច្រើន@Dcljr Thanks. I will follow. --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង១៤:៣០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
I've changed the template to keep it out of Category:លុប. I've also included a (somewhat clunky) English warning about not deleting the template, "just in case" (although it shouldn't really be necessary now). I'll leave it to you to improve the template further. - dcljr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០១:១៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)

Thanks :) --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង០៣:១៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)

en:October 2014 lunar eclipse, en:Lomita, California, near greatest eclipse, Meade 10" f/10 LX 200 SCT at F/6.3 using Canon T1i DSLR

Invitation for Functionary consultation 2021[កែប្រែ]

Greetings, Admins of the emerging community,

I'm letting you know in advance about a meeting I'd like to invite you to regarding the Universal Code of Conduct and the community's ownership of its future enforcement. I'm still in the process of putting together the details, but I wanted to share the date with you: 10/11 July, 2021. I do not have a time on this date yet, but I will let you soon. We have created a meta page with basic information. Please take a look at the meta page and sign up your name under the appropriate section.

Thank you for your time.--BAnand (WMF) 15:14, 10 June 2021 (UTC)