ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Internet-group-chat.svg
ទោះបើត្រូវការទាក់ទងខ្ញុំឆាប់ៗសូម កិកនៅទីនេះ
នៅទីក្រុងមេឌេយីណ ដែលជាទីក្រុងខ្ញុំ

ទុកឯកសារសំខាន់ឆ្នាំ២០១១

Hello --ហន គ្រឹស្នា (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:៥៦ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)

ផ្ទុកឡើងឯកសារ, Upload Wizard?[កែប្រែ]

Wikimedia Commons logo

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo ម៉ោង១៩:២២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC)

Deletions[កែប្រែ]

Please delete these recently created junk "articles" and review the newest pages to find more stuff that needs deleting. - dcljr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:២៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)

Thanks. One thing though: I notice you deleted ទំព័រគំរូ:លុបជាបន្ទាន់, which appears to be the "speedy-deletion template" for this wiki (see the ទំព័រគំរូ:Delete redirect and the instructions at the top of Category:Delete). As you can see (by visiting the redlink), the page has been deleted and restored in the past. The problem is, the template itself (when it exists) appears in Category:Delete along with everything else that needs deleting, so the template keeps getting deleted. If you restore the template, I can try to edit it to prevent this from happening (not sure I can, but I'll try). - dcljr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:២៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
ស្ដារឡើងវិញ Restored! Thanks. --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង០៧:១២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
Hmm. Now that I see the template again, I see why I haven't edited it yet to fix the problem. I'll have to look into how to disable the category link when the template is used on a page with the same name as the template. That's not something I can do off the top of my head right now, and I don't have time to devote to this at the moment, unfortunately. Ask me about it in a week (here or on my talk page) if I haven't done anything in the meantime. - dcljr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:៣៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
អរគុណច្រើន@Dcljr Thanks. I will follow. --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង១៤:៣០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
I've changed the template to keep it out of Category:លុប. I've also included a (somewhat clunky) English warning about not deleting the template, "just in case" (although it shouldn't really be necessary now). I'll leave it to you to improve the template further. - dcljr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០១:១៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)

Thanks :) --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង០៣:១៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)

en:October 2014 lunar eclipse, en:Lomita, California, near greatest eclipse, Meade 10" f/10 LX 200 SCT at F/6.3 using Canon T1i DSLR