ពុទ្ធវំសានុក្រម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គោលបំណងក្នុងការសរសេរ ពុទ្ធវំសានុក្រម នេះឡើងគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរក ព្រះសូត្រ គាថា ក្នុងព្រះត្រៃបិតក។

[កែប្រែ]

ឈ្មោះសូត្រ លេខបិដក លេខទំព័រ
អកតញ្ញុតាសូត្រ ៤៣ ២១៨
អកតញ្ញុតាសូត្រ ៤៣ ២២៤
អកុសលវិតក្កសូត្រ ៣០ ១៩៩
អកុសលធម្មសូត្រ ៣៧ ៣៨
អកុសលរាសិសូត្រ ៣៨ ១៤
អកុសលរាសិសូត្រ ៤៤ ១៣៣
អកុសលមូលសូត្រ ៤១ ២៥០
អកុសលសូត្រ ៤១
អកុសលសូត្រ ៤១ ៤៧២
អកុសលសូត្រ ៥១ ៦៨
អកុប្បសូត្រ ៤៤ ២៤៧
អក្កោសូត្រ ៣០ ៨៧
អក្កោសកសូត្រ ៤៥ ២៤៦
អក្កោសកសូត្រ ៥០ ៣៦៧
អក្កោធសូត្រ ៣០ ៣០៥
អក្កោធនសូត្រ ៣៦ ៩២
អក្ខណសូត្រ ៤៨ ១៣៨
អក្ខមសូត្រ ៤៤ ២៣៥
អក្ខមសូត្រ ៤៥ ៥៨
អគ្គញ្ញសូត្រ ១៨ ១៦១
អគ្គធម្មសូត្រ ៤៦ ៣០៥
អគ្គប្បសាទសូត្រ ៤២ ៨៤
អគារសូត្រ ៣៦ ៣៧
អគ្គិសូត្រ ៣៧ ២៨០
អគ្គិសូត្រ ៤៥ ២៥៣
អគ្គិកសូត្រ ៣០ ៩៩
អគ្គិវច្ឆសូត្រ ២៤
អគ្គិក្ខន្ធោបមសូត្រ ៤៧ ២៣០
អឃមូលសូត្រ ៣៣ ៧៣
អង្គសូត្រ ៣៦ ៩៧
អង្គសូត្រ ៣៩ ២០៩
អង្គុលិមាលសូត្រ ២៤ ៤១៨
អច្ចយសូត្រ ៣០ ៣០៣
អច្ចយសូត្រ ៤១
អច្ឆរាសូត្រ ២៩ ៨៣
អច្ចាយិកសូត្រ ៤១ ៣៤៦
អច្ឆរិយអព្ភុតសូត្រ ២៧ ៤០
អចិរបក្កន្តសូត្រ ៣២ ២១២
អចិន្តេយ្យសូត្រ ៤២ ១៩៧
អចរឹសូត្រ ៣២ ៦៥
អចេលកស្សបសូត្រ ៣១ ៣៩
អចេលកស្សបសូត្រ ៣៦ ២១៥
អច្ចេន្តិសូត្រ ២៩
អជរសាសូត្រ ២៩ ៩៤
អជ្ឈត្តសូត្រ ៣៤ ៥៥
អជ្ឈត្តានិច្ចសូត្រ ៣៥
អជ្ឈត្តទុក្ខសូត្រ ៣៥
អជ្ឈត្តានត្តសូត្រ ៣៥
អជ្ឈត្តានិច្ចាតីតានាគតសូត្រ ៣៥
អជ្ឈត្តទុក្ខាតីតានាគតសូត្រ ៣៥
អជ្ឈត្តានត្តាតីតានាគតសូត្រ ៣៥
អជ្ឈត្តិកាយតនបរិជាននសូត្រ ៣៥ ២០១
អជ្ឈត្តានិច្ចហេតុសូត្រ ៣៥ ២៩៨
អជ្ឈត្តទុក្ខហេតុសូត្រ ៣៥ ២៩៩
អជ្ឈត្តានត្តហេតុសូត្រ ៣៥ ៣០០
អជ្ឈត្តនន្ទិក្ខយសូត្រ ៣៥ ៣២៧
អជ្ឈត្តអនិច្ចនន្ទិក្ខយសូត្រ ៣៥ ៣២៨
អជ្ឈត្តអនិច្ចឆន្ទសូត្រ ៣៥ ៣៤១
អជ្ឈត្តាតីតានិច្ចសូត្រ ៣៥ ៣៤៦
អជ្ឈត្តានាគតានិច្ចសូត្រ ៣៥ ៣៤៧
អជ្ឈត្តបច្ចុប្បន្នានិច្ចសូត្រ ៣៥ ៣៤៧
អជ្ឈត្តាតីតាទិទុក្ខសូត្រ ៣៥ ៣៤៨
អជ្ឈត្តាតីតាទិអនត្តសូត្រ ៣៥ ៣៤៨
អជ្ឈត្តាតីតយទនិច្ចសូត្រ ៣៥ ៣៤៩
អជ្ឈត្តនាគតយទនិច្ចសូត្រ ៣៥ ៣៥០
អជ្ឈត្តបច្ចុប្បន្នយទនិច្ចសូត្រ ៣៥ ៣៥២
អជ្ឈត្តាតីតាទិយំទុក្ខសូត្រ ៣៥ ៣៥៣
អជ្ឈត្តាតីតាទិយទនត្តសូត្រ ៣៥ ៣៥៤
អជ្ឈត្តាយតនអនិច្ចសូត្រ ៣៥ ៣៥៦
អជ្ឈត្តាយតនទុក្ខសូត្រ ៣៥ ៣៥៧
អជ្ឈត្តាយតនអនត្តសូត្រ ៣៥ ៣៥៧
អជ្ឈត្តិកង្គសូត្រ ៣៧ ២៥៦
អជ្ឈត្តិកាយតនសូត្រ ៣៩ ២៥១
អជិតសូត្រ ៥១ ៤៤
អជេឡកសូត្រ ៣៩ ៣៣១
អញ្ញតរព្រហ្មសូត្រ ៣០ ៤៥
អញ្ញតិត្ថិយសូត្រ ៣១ ៧០
អញ្ញតិត្ថិយសូត្រ ៤១ ២៤៥
អញ្ញតរព្រាហ្មណសូត្រ ៣១ ១៦៦
អញ្ញតរព្រាហ្មណសូត្រ ៣៨ ៨៥
អញ្ញតរព្រាហ្មណសូត្រ ៤១ ១៣៦
អញ្ញតរភិក្ខុសូត្រ ៣៣ ៧៨
អញ្ញតរភិក្ខុសូត្រ ៣៦ ៦៧
អញ្ញតរផលសូត្រ ៣៧ ៣២២
អញ្ញត្រសូត្រ ៣៩ ៣២២
អញ្ញាសូត្រ ៣៨ ១០៤
អញ្ញិន្ទ្រិយសូត្រ ៣៨ ១៥៧
អញ្ញំជីវំអញ្ញំសរីរំសូត្រ ៣៤ ១៣៣
អដ្ឋកនាគរសូត្រ ២៣ ៣០
អដ្ឋង្គិកសូត្រ ៣២ ៥៩
អដ្ឋង្គិកសូត្រ ៤៣ ២០៧
អដ្ឋសតសូត្រ ៣៦ ៦៥
អដ្ឋមសូត្រ ៥១ ៦៥
អដ្ឋិសូត្រ ៣២ ២៣៩
អដ្ឋិកមហប្ផលសូត្រ ៣៧ ៣២១
អឌ្ឌករណសូត្រ ២៩ ២០៣
អណ្ឌជទានូបការសូត្រ ៣៤ ២០១
អណ្ឌជទានូបការសូត្រ ៣៤ ២០៧
អតបនីយសូត្រ ៤០ ១០៩
អត្តការីសូត្រ ៤៦ ១១៧
អត្តទីបសូត្រ ៣៣ ៩៦
អត្តន្តបសូត្រ ៤៣ ១៦១
អត្តព្យាពាធសូត្រ ៤១ ៣៣
អតម្មយសូត្រ ៤៦ ៣២៣
អត្តរក្ខិតសូត្រ ២៩ ១៩៨
អត្តហតសូត្រ ២៩ ១០៤
អត្តហិតសូត្រ ៤២ ២៤៣
អត្តវសសូត្រ ៤១ ១២១
អត្ថសូត្រ ៥១ ៦៩

អា[កែប្រែ]

អា