ព្រហ្មលោក១៦

From វិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភិក្ខុឃឹម សាលីម


ស្ថានទីសម្រាប់អ្នកសោយផលរូបជ្ឈានសមាបត្តិ៤ ដោយចតុក្កន័យមាន១៦ជាន់គឺ៖
 • កើតដោយវិបាកនៃបឋមជ្ឈានមានបីជាន់ (1st jhāna)
  • ព្រហ្មបារិសជ្ជា១​
  • ព្រហ្មបរោហិតា១
  • មហាព្រហ្មា១
 • ផលនៃទុតិយជ្ឈានមានបីជាន់ (2nd jhāna)
  • បរិត្តាភាព្រហ្ម១
  • អប្បមាណាភាព្រហ្ម១
  • អាភស្សរាព្រហ្ម១
 • ផលនៃតតិយជ្ឈានមានបីជាន់ (3rd jhāna)
  • បរិត្តសុភាព្រហ្ម១
  • អប្បមាណសុភាព្រហ្ម១
  • សុភកិណ្ហាព្រហ្ម១
 • ផលនៃចតុត្ថជ្ឈានមានប្រាំពីរជាន់ (4th jhāna)
  • វេហប្ផលាព្រហ្ម១
  • អសញ្ញីព្រហ្ម១
   • (បញ្ចសុទ្ធាវាស៥ជាស្ថានទីសម្រាប់ព្រះអនាគាមីបានដល់) (The Five Suddhāvāsa)
  • អវិហាព្រហ្ម១
  • អតប្បាព្រហ្ម១
  • សុទ្ទស្សាព្រហ្ម១
  • សុទ្ទស្សីព្រហ្ម១
  • អកនិដ្ឋកាព្រហ្ម១

ព្រហ្មបារិសជ្ជា​ (Brahma-Parisajja-Loka)[edit]

ព្រហ្មបរោហិតា (Brahma-Purohita-Loka)[edit]

មហាព្រហ្មា (Mahā-Brahmāno-Loka)[edit]

បរិត្តាភាព្រហ្ម (Parittābha Brahma-Loka)[edit]

អប្បមាណាភាព្រហ្ម (Appamāṇābha Brahma-Loka)[edit]

អាភស្សរាព្រហ្ម (Ābhassara Brahma-Loka)[edit]

បរិត្តសុភាព្រហ្ម (Parittasubha Brahma-Loka)[edit]

អប្បមាណសុភាព្រហ្ម (Appamāṇasubha Brahma-Loka)[edit]

សុភកិណ្ហាព្រហ្ម (Subhakiṇṇa Brahma-Loka)[edit]

វេហប្ផលាព្រហ្ម (Vehapphala Brahma-Loka)[edit]

អសញ្ញីព្រហ្ម (Asañña-Satta Brahma-Loka)[edit]

អវិហាព្រហ្ម (Avihāvāsa)[edit]

អតប្បាព្រហ្ម (Atappāvāsa)[edit]

សុទ្ទស្សាព្រហ្ម (Sudassāvāsa)[edit]

សុទ្ទស្សីព្រហ្ម (Sudassī-Āvāsa)[edit]

អកនិដ្ឋកាព្រហ្ម (Akaṇiṭṭhāvāsa)[edit]