ព្រាហ្មទត្ត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មទត្ត ត្រូវជាបងប្អូននឹងព្រាហ្មណ៍នាម ព្រាហ្មសិម្ហ ដែលមានបុត្រមួយនាម ធម៌ទេវ ដែលត្រូវជារាជបម្រើ នៃព្រះបាទភវវម៌្មទី១ ហើយបន្តមកធ្វើការឱ្យព្រះបាទមហេន្ទ្រវម៌្មទី១ទៀត។