ស៊ីប្រ៉ាក់

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រៃ)

ស៊ីប្រ៉ាក់ (Šiprage - Шипраге) គឺជាភូមិមួយនៅតំបន់ បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណា, នៅគ្រប់ទីកន្លែង មួយ។.[១][២]

  • ទទឹង: 44°27'56″
  • ប្រវែង: 17°33'36″
  • កម្ពស់: 507-520 m

ប​ម្រួ​ល​អាកាសធាតុ[កែប្រែ]

Ø t°
(°C)
Min. t°
(°C)
Max. t°
(°C)
↓↓↓
(mm)
I –1,7 –4,8 1,4 59
II 0,3 –3,6 4,2 63
III 4,6 –0,1 9,3 59
IV 9,1 3,9 14,3 74
V 13,6 8,1 19,2 90
VI 17,2 11,5 22,9 99
VII 18,9 12,6 25,3 81
VIII 18,4 11,9 24,9 76
IX 14,7 8,6 20,9 71
X 9,5 4,7 14,4 79
XI 4,4 1,0 7,8 100
XII 0,1 –2,7 3,0 88

[៣]

ចំនួនប្រជាជន[កែប្រែ]

ចំនួនប្រជាជន 1961-2013

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. http://www.kartabih.com/
  2. Vojnogeografski institut, Ed. (1962): Šiprage (List karte 1:25.000, Izohipse na 10 m). Vojnogeografski institut, Beograd / Military Geographical Institute, Ed. (1962): Šiprage (map sheet 1: 25.000, Contour lines at 10 m). Military Geographical Institute, Belgrade.
  3. https://en.climate-data.org/location/905786/

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: