ស៊ីប្រ៉ាក់

ដោយវិគីភីឌា

ស៊ីប្រ៉ាក់ (Šiprage - Шипраге) គឺជាភូមិមួយនៅតំបន់ បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណា, នៅគ្រប់ទីកន្លែង មួយ។.[១][២]

[[ឯកសា|រូបភាពតូច|200x200ភីកសែល|កំពុងបង្កើត ការពិភាក្សា]]

Coat of arms of Bosnia and Herzegovina.svg
Location Bosnia-Herzegovina Europe.png
 • ទទឹង: 44°27'56″
 • ប្រវែង: 17°33'36″
 • កម្ពស់: 507-520 m
 • ==ប​ម្រួ​ល​អាកាសធាតុ==
 • {| class="toccolours" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | style="background:pink" |
  Lunar libration with phase2.gif
  | style="background:#dfd; " |Ø t°(°C) | style="background:pink" |Min. t° (°C) | style="background:#dfd; " |Max. t°(°C) | style="background:pink" |↓↓↓ (mm) |- style="text-align:center;" | style="background:lightblue" |I |–1,7 |–4,8 |1,4 |59 |- style="text-align:center;" | style="background:lightblue" |II |0,3 |–3,6 |4,2 |63 |- style="text-align:center;" |III |4,6 |–0,1 |9,3 |59 |- style="text-align:center;" | style="background:#ddffdd;fff3;" |IV |9,1 |3,9 |14,3 |74 |- style="text-align:center;" | style="background:lightgreen" |V |13,6 |8,1 |19,2 |90 |- style="text-align:center;" | style="background:lightgreen" |VI |17,2 |11,5 |22,9 |99 |- style="text-align:center;" | style="background:pink" |VII |18,9 |12,6 |25,3 |81 |- style="text-align:center;" | style="background:red" |VIII |18,4 |11,9 |24,9 |76 |- style="text-align:center;" | style="background:#dfd;" |IX |14,7 |8,6 |20,9 |71 |- style="text-align:center;" |X |9,5 |4,7 |14,4 |79 |- style="text-align:center;" |XI |4,4 |1,0 |7,8 |100 |- style="text-align:center;" | style="background:lightblue" |XII |0,1 |–2,7 |3,0 |88 |}

[៣]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. http://www.kartabih.com/
 2. Vojnogeografski institut, Ed. (1962): Šiprage (List karte 1:25.000, Izohipse na 10 m). Vojnogeografski institut, Beograd / Military Geographical Institute, Ed. (1962): Šiprage (map sheet 1: 25.000, Contour lines at 10 m). Military Geographical Institute, Belgrade.
 3. https://en.climate-data.org/location/905786/

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: