ព្រះសូត្រ

ពីវិគីភីឌា

A

A Little Spell of Emptiness (text to speech)
Aakankheyya Sutta អកន្ខេយ្យ សូត្រ - If the Bhikkhu Desires
Aanaapaanasuttam អនាបានាសុត្តំ - The Discourse On In and Out Breathing
Aananjasappaayasuttam អនន្ជសប្បាយសុត្តំ - Suitability to Attain Imperturbability
Abhasita Sutta អភសិតសូត្រ - What Was Not Said
Abhaya Raja Kumara Sutta អភ័យសូត្រ - To Prince Abhaya
Abhaya Sutta អភ័យសូត្រ - Fearless
Abhisanda Sutta អភិសន្ទសូត្រ - Rewards
Accayika Sutta អច្ចយិកសូត្រ - Urgent
Acchariya Abbhuta Sutta អច្ឆារិយសូត្រ - Wonderful And Marvelous
Acintita Sutta អចិន្តិតសូត្រ - Un-conjecturable
Adanta Sutta អទន្តសូត្រ - Untamed
Aditta Sutta អទិត្តបរិយនសូត្រ - The House On Fire
Adittapariyana Sutta អទិត្តបរិយនសូត្រ - The Fire Sermon
Adiya Sutta អទិយសូត្រ - Benefits to be Obtained From Wealth
Advice to Venerable Punna ដំបូន្មានចំពោះភិក្ខុបុន្នៈ
Agara Sutta អគរាសូត្រ - The Guest House
The Agganna Sutta អគ្គន្នសូត្រ - On Knowledge of Beginnings
Aggi Vacchagotta Sutta អគ្គិ​ វច្ឆគោត្តសូត្រ - To Vacchagotta on Fire
Aghata Sutta អឃតសូត្រ - Hatred
Aghatapativinaya Sutta អឃតបតិវិន័យសូត្រ - Subduing Hatred
Ajaniya Sutta អជនិយសូត្រ - The Thoroughbred
Ajivaka Sutta អជិវកសូត្រ - To the Fatalists' Student
Akankha Sutta អកន្ខសូត្រ - Wishes
Akkhama Sutta អក្ខមសូត្រ- Not Resilient
Akkosa Sutra អក្កោសសូត្រ - Insult
Alagagadduupama Sutta អលគគទ្ទូបមសូត្រ - The Simile of the Snake
Alavaka Sutta អលវកសូត្រ - To the Alavaka Yakkha
All the Taints ការរលួយ
Ambalatthikaraahulovada Sutta អម្ពលដ្ឋិករាហុលោវទ សូត្រ - Advice to Venerable Rahula At Ambalatthika
Ambattha Sutta អម្ពលដ្ឋសូត្រ - Pride Humbled
Amitabha Sutra អមិតាភៈសូត្រ
Anaathapindikovaadasuttam អនាថបិណ្ឌិកោវាទសុត្តំ - Advise to Anaathapindika
Anagata Bhayani Suttas អនគត ភ័យនិ សូត្រ - The Discourses on Future Dangers
Anana Sutta អននសូត្រ - Debtless
Ánanda Sutta អានន្ទសូត្រ - Instructions to Vangisa
Ánanda Sutta អានន្ទសូត្រ - On Self, No Self, and Not-self
Ánanda Sutta អានន្ទសូត្រ - On Mindfulness of Breathing
Ánandabhaddekarattasuttam អានន្ទភទ្ទេករត្តសុត្តំ - A single Auspicious Attachment to Venerable Ánanda
Anangana Sutta អនង្គនសូត្រ - Without Blemishes
Anattá Lakkhana Sutta អនត្តាលក្ខណៈសូត្រ - The Discourse on the Not-self Characteristic
Andhakavinda Sutta អន្ធកវិន្ទសូត្រ - At Andhakavinda
[[Aneñja Sappaya Sutta អនេញជ សប្បាយសូត្រ] - Conducive to the Imperturbable
Angulimala Sutta អង្គុលីមាលាសូត្រ - To Angulimala
Ani Sutta អនិសូត្រ - The Peg
Anubuddha Sutta អនុពុទ្ធសូត្រ - Understanding
Anugghita Sutta អនុគ្ឃិតសូត្រ - Supported
Anumaana Sutta អនុមានសូត្រ - Self Observation
Anupadasuttam អនុបាទសូត្តំ - Uninterrupted Concentration
Anuradha Sutta អនុរធសូត្រ - To Anuradha
Anuruddhasuttam អនុរុទ្ធសូត្តំ - To Anuruddha
Apannaka Sutta អបន្នកសូត្រ - The Inquiring Teaching
Aparihani Sutta អបរិហនិសូត្រ - No Falling Away
Appaka Sutta អប្បកសូត្រ - Few
Appamada Sutta អប្បមាទសូត្រ - Heedfulness
Aranavibhangasuttam អរនវិភង្គសូត្តំ - The Classification of Solitude
Arañña Sutta អរញ្ញសូត្រ - The Wilderness
Ariya Vamsa Sutta អរិយ វមំសសូត្រ - The Discourse on the Traditions of the Noble Ones
Ariyapariyesana Sutta អរិបរិយេសនសូត្រ - The Noble Search
Assu Sutta អស្សុសូត្រ - Tears
Âtânâtiya Sutta អាតានាតិយសូត្រ - Discourse on Atanatiya
Attadanda Sutta អត្តទន្ទសូត្រ - The Training
Atthakarana Sutta អដ្ឋការានសូត្រ - In Judgment
Atthasatapariyaya Sutta អដ្ឋសតបរិយាយសូត្រ - One Hundred Eight Feelings
Atthi Raga Sutta អដ្ឋិ រាគសូត្រ - Where There is Passion
The Avalambana Sutta អវលម្ពនសូត្រ - The Urabon Sutra
Avalika Sutta អវលិកសូត្រ - Sister Avalika
Avarana Suttaអវរនសូត្រ - Obstacles
Avijja Sutta អវិជ្ជសូត្រ - Ignorance
Avatamsaka Sutra អវតំសកសូត្រ - The Flower Garland Sutra
Ayacana Sutta អយចនសូត្រ - The Request

B

Baalapandita Sutta បាលប្នទិត សូត្រ - To Recognize the Fool and the Wise One
Bahiya Sutta បហិយសូត្រ - About Bahiya
Bahudhaatukasuttam បហុធាទុកសុត្តំ - The Discourse on Many Elements
Bahuna Sutta បហុនសូត្រ - To Bahuna
Bahuvedaniiya Sutta បាហុវេទនីយសូត្រ - The Discourse On Many Feelings
Bakkulasuttam បក្កុលសូត្តំ - The Wonderful Things About Venerable Bakkula
Bhaddekarattasuttam ភទ្ទេករត្តសុត្តំ - A single Auspicious Attachment
Bhayabherava Sutta ភ័យភេរវសូត្រ - Great Fear
Bhikkhu Aparihaniya Sutta ភិក្ខុ អបរិហនិយសូត្រ - Conditions for No Decline Among the Monks
Bhikkhuni Sutta ភិក្ខុនិសូត្រ - The Nun
Bhojana Sutta ភោជនសូត្រ - A Meal
Bhutamidam Suttaភុតមិទំសូត្រ) - This Has Come Into Being
Bhuumija Sutta ភូមិជាសូត្រ - To Venerable Bhuumija
Brahmajala Sutta ព្រហ្មជាលសូត្រ - The Supreme Net What the Teaching Is Not
Brahmana Sutta ព្រហ្មនសូត្រ - To Unnabha the Brahman
Brahma Net Sutra ព្រហ្ម នេតសូត្រ - Bodhisattva Mind-Ground Chapter
Brahmanimantana Sutta ព្រហ្មនិមន្តនសូត្រ - An Address to Brahma
Buddha's Bequeathed Teaching Sutra
Buddha's Words on Kamma ទស្សនៈព្រះពុទ្ធចំពោះកម្ម

C

Caatuma Sutta ចាតុមសូត្រ - The Discourse at Catuma
Cakkavattisihananda Sutta ចក្កវត្តិសូត្រ - The Lion’s Roar on the Turning of the Wheel
Cakkhu Sutta ចក្ខុសូត្រ - The Eye
Cala Sutta ចលសូត្រ - Sister Cala
Candala Sutta ចន្ទលសូត្រ - The Outcaste
Cankii Sutta ចន្កីសូត្រ - To the Brahmin Cankii
[[Capala Sutta ចបលសូត្រ] - Nodding
Cetana Sutta ចេតនាសូត្រ - An Act of Will
Cetokhiila Sutta ចេតោខីលសូត្រ - The Arrow in the Mind
Chabbisodana Sutta ឆព្វិសោទនសូត្រ - The Six-fold Examination
Chachakka Sutta ឆឆក្កសូត្រ - The Six Sextets
Channovaadasuttam ឆន្នោវាទសូត្តំ- Advice to Venerable Channa
Chappana Sutta ឆិគ្គលសូត្រ - The Six Animals
Chiggala Sutta ឆិគ្គលសូត្រ - The Hole
Contemplation Of Buddha Amitayus
Culasunnatta Sutta ចុលសុន្នត្តសូត្រ
Cula-dhammasamadana Sutta ចុល ធម្មសមាទានសូត្រ - The Shorter Discourse on Taking on Practices
Cula-Assapura Sutta ចុល អស្សបុរសូត្រ - The Shorter Discourse in Assapura
Cula Kammavibhanga Sutta ចុល កម្មវិភង្គសូត្រ) - The Shorter Analysis of Action
The Cula Malunkya Sutra ចុល មលុន្កយសូត្រ
Cula Malunkyovada Sutta ចុល មលុន្កយោវទសូត្រ - The Shorter Instructions to Malunkya
Cula Punnama Sutta ចុល បុន្នមសូត្រ - The Shorter Discourse on the Full-moon Night
Cula Suññata Sutta ចុលសុញ្ញតសូត្រ - The Lesser Discourse on Emptiness
Cula Vedalla Sutta ចុល វេទល្លសូត្រ - The Shorter Set of Questions-and-Answers
Culadukkhakkhandha Sutta ចុលទុក្ខក្ខន្ធសូត្រ - The Shorter Discourse On The Mass Of Suffering
Culagopalaka Sutta ចូឡគោបលកសូត្រ - The Minor Discourse on the Cowherd
Cunda Sutta ចុន្ទសូត្រ - Shariputra’s Passing Away
Cuularaahulovaadasuttam ចូលរាហុលោវាទសុត្តំ - Advice in short, to venerable Rahula
Cuulatanhaasankhaya Sutta ចូលតណ្ហាសង្ខាយសូត្រ) - The Shorter Discourse On the Destruction of Craving

D

Dahara Sutta ទហរសូត្រ - Young
Dakkhinaavibhangasuttam ទក្ខិណាវិភង្គសុត្តំ - Classification of Offerings
Danda Sutta ទន្ទសូត្រ - The Stick
Dantabhumi Sutta ទន្តភូមិសូត្រ - The Discourse on the "Tamed Stage"
Dasuttara Suttaទសូត្តរសូត្រ - Expanding Decades
Datthabba Sutta ទដ្ឋព្វសូត្រ - To Be Known
The Demonstration of the Inconceivable State of Buddhahood Sutra
Devadaha Sutta ទេវតាហសូត្រ - At Devadaha
Devaduuta Sutta ទេវទូតសូត្រ - The Heavenly Messengers
Dhaatuvibhangasuttam ធាតុវិភង្គសុត្តំ - Classification of Elements
Dhajagga Sutta ធជគ្គសូត្រ - Banner Protection
Dhamma Niyama Sutta ធម្ម​និយមសូត្រ - The Discourse on the Orderliness of the Dhamma
Dhammacariya Sutta ធម្មចរិយាសូត្រ - Wrong Conduct
Dhammadaayaada Sutta ធម្មទាយាទសូត្រ - To Inherit the Teaching
Dhammakakkappavattana Sutta ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ - Foundation of the Kingdom of Righteousness
Dhammaññu Sutta ធម្មញ្ញុសូត្រ - One With a Sense of Dhamma
Dhammika Sutta ធម្មិកសូត្រ - To Dhammika
Dhana Sutta ធានសូត្រ - Treasure
Dhaniya Sutta ធនិយសូត្រ - Dhaniya the Cattleman
The Dharani Sutra of the Buddha on Longevity The Extinction of Offences And the Protection of Young Children
Dhatu Sutta ធាតុសូត្រ - Properties
Dhatu Vibhanga Sutta ធាតុ វិភង្គសូត្រ - An Analysis of the Properties
The Diamond Sutra ពេជ្យសូត្រ
Dighajanu Sutta ទិឃជនុសូត្រ - To Dighajanu
Dighanakha Sutta ទិឃនខសូត្រ - Advice to Dighanakha the Wandering Ascetic
Dighavu-kumara Vatthu ទិឃវុ-កុមារា វត្ថុ - The Story of Prince Dighavu
The Discourse of the Teaching Bestowed by the Buddha
The Discourse Collection
Discourse on Great Blessings
The Discourse Of The Teaching Bequeathed By The Buddha Just Before His Parinibbána
Ditthi Sutta ទដ្ឋិសូត្រ - Views
Duggata Sutta ទុគ្គតសូត្រ - Fallen on Hard Times
Dutthatthaka Sutta - Corrupted
Dvayatanupassana Sutta (text to speech) - The Contemplation of Dualities
Dvedhavitakka Sutta (text to speech) - Two Sorts of Thinking

E

Eight Great Realizations Sutra
The Enlightenment Sutra
The Empty Beggar's Bowl
Esukaari Sutta - To the Brahmin Esuka

F

Filial Piety Sutra
The First Discourse Of The Buddha
First Khandhaka - The Admission to the Order of Bhikkhus
The First Teaching - Background of his Decision to Preach
The First Teaching Of The Buddha
Flawless Purity Sutra - A dialogue with the Laywoman Gangottara
Sutra in Forty-Two Sections
Fourth Khandhaka - The Pavàranà Ceremony at the End of the Rainy Season, Vassa

G

Gaddula Sutta - The Leash
Gadrabha Sutta - The Donkey
Ganakamoggallana Sutta - The Discourse to Ganaka-Moggallana
Ganda Sutta - A Boil
Garava Sutta - Reverence
Gavi Sutta - The Cow
Gelañña Sutta - At the Sick Room
Gilana Sutta - Sick
Gilana Sutta - Sick People
Gilayana Sutta - Illness
Girimananda Sutta - Discourse to Girimananda Thera
Gopakamoggallaanasuttam - To the Brahmin Gopakamoggallaana
Gotama Buddha - Remembers His Earlier Existences
Gotama Buddha - Talks Of His Ascetic Practices
Gotama Buddha Ponders
Gotamaka Cetiya Sutta - At Gotamaka Shrine
Gotama's First Masters - Kalama And Ramaputta
Gotami Sutta - Sister Gotami
Guhatthaka Sutta - The Cave of the Body
Gulissaani Sutta - On account of Venerable Gulissani

H

Hatthaka Sutta - To Hatthaka On Sleeping Well in the Cold Forest
Heart Sutra
The Heart of Prajna Paramita Sutra
Himavanta Sutta - On the Factors for Awakening
Hiri Sutta - On Friendship
Hiri Sutta - Conscience
Hita Sutta - Benefit

I

Iddhipada Vibhanga Sutta - Analysis of the Bases of Power
Ina Sutta - Debt
Indriyabhaavanaasuttam - Development of the Mental Faculties
Indriya Vibhanga Sutta - Analysis of the Mental Faculties
The Infinite Life Sutra of Adornment, Purity, Equality and Enlightenment of the Mahayana School (佛说大乘無量壽莊嚴清净平等覺經)
Isidatta Sutta - About Isidatta
Isigilisuttam - The Rock Which Devours Sages
Issattha Sutta - Archery Skills
Ittha Sutta - What is Welcome

J

Jaliya Sutta ជលិយសូត្រ - About Jaliya
Jara Sutta ជរាសូត្រ - Old Age
Jara Sutta ជរាសូត្រ - Old Age
Jata Sutta ជតសូត្រ - The Tangle
Jataka Tales of the Buddha (word document)
Jhana Sutta ឈានសូត្រ - Mental Absorption
Jiivaka Sutta ជីវកសូត្រ- A Discourse To Jiivaka The Foster Son Of The Prince
Jinna Sutta ជិន្នសូត្រ- Old
Jivaka Sutta ជិវកសូត្រ - To Jivaka

K

Kaayagataasatisuttam - Mindfulness established in the Body
Kaccayanagotta Sutta - To Kaccayana Gotta On Right View
Kakacupama Sutta កកចូបមសូត្រ- The Simile of the Saw
Kaladana Sutta - Seasonable Gifts
Kalahavivada Sutta- Further Questions
Kalama Sutta កាឡាមសូត្រ - The Instruction to the Kalamas
Kama Sutta កាមសូត្រ - Sensual Pleasure
Kammavaranata Sutta - Kamma Obstructions
Kannakatthala Sutta - At Kannakattala
Karaniya Metta Sutta ករណីយមេត្តសូត្រ- Good Will
Karaniya Mettá Sutta ករណីយមេត្តសូត្រ - The Hymn of Universal Love
Kasi Bharadvaja Sutta - Discourse to Bharadvaja, the Farmer
Kathavatthu Sutta កថាវត្ថុសូត្រ - Topics of Conversation
Katuviya Sutta - Putrid
Kayasakkhi Sutta - Bodily Witness
Kesi Sutta កេសិសូត្រ - To Kesi the Horse-trainer
Kevatta Sutta កេវត្តសូត្រ- To Kevatta
Khaggavisana Sutta- A Rhinoceros Horn
Khandha Sutta ខន្ធសូត្រ- Aggregates
Khuddaka Pátha - Lesser Readings
Khuddakapatha Sutta - The Short Passages
Kimattha Sutta - What is the Purpose?
Kimila Sutta - To Kimila
Kimsila Sutta- Right Conduct
Kimsila Sutta - With What Virtue?
Kindada Sutta - A Giver of What
Kintisuttam - What Do You Think Of Me?
Kitágirisutta - Advice given at Kitagiri
Ksitigarbha Sutra - Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva
Kucchivikara-vatthu - The Monk with Dysentery
Kukkuravatika Sutta - The Dog-duty Ascetic
Kula Sutta - On Families
Kusita Arambhavatthu Sutta - The Grounds for Laziness and the Arousal of Energy
Kuta Sutta - The Peak of the Roof
Kutadanta Sutta - A Bloodless Sacrifice

L

Ladukikopama Sutta - The Quail Simile
Lakkhana Sutta - 32 Marks of a Great Man
Lankavatara Sutra
Lekha Sutta លេខាសូត្រ
Lion's Roar Of Queen Srimala Sutra
The Great Discourse on the Lion's Roar
The Shorter Discourse on the Lion's Roar
Lohicca Sutta - Good and Bad Teachers
Lokapala Sutta - Guardians of the World
Lokavipatti Sutta - The Failings of the World
Lokayatika Sutta - The Cosmologist
Lomasangiyabhaddekaratthasuttam - A Single Auspicious Attachment to Venerable Lomasangiya
Lonaphala Sutta - The Salt Crystal
Lotus Sutra បទុមសូត្រ - The Sutra Of Innumerable Meanings

M

Maagandiyasuttam - Point by point Classification
Madhupindika Sutta - The Ball of Honey
Madhura Sutta - concerning Caste
Magandiya Spell
Magga-vibhanga Sutta - An Analysis of the Path
Mahaacattaariisakasuttam - The Longer Discourse On The Forty
Maha Hatthipadopama Sutta - The Great Elephant Footprint Simile
Mahaakammavibhangasuttam - The Detailed Classification Of Actions
Maha Mangala Sutta មហាមង្គលសូត្រ - Blessings
Maha Parinibbána Sutta មហាបរិនិព្វានសូត្រ- Last Days of the Buddha
Mahaapunnamasuttam - The Longer Discourse on the Full Moon Night
Maha Salayatanika Sutta មហាសឡាយតនិកសូត្រ- The Great Six Sense-media Discourse
Maha Samaya Sutta មហាសម័យសូត្រ- The Great Meeting
Maha Sudassana-Sutta មហាសុទស្សនសូត្រ - The Great King of Glory
Maha Satipatthána Sutta - The Great Frames of Reference
Maha Sunnata Sutta - The Greater Discourse On Emptiness
Mahaakaccaanabhaddekarattasuttam - Venerable Mahaakaccaana’s Explanation Of The Single Auspicious Attachment
Mahaasaccaka Sutta មហាអច្ចកសូត្រ - The Major Discourse to Saccaka
Mahaassapura Sutta មហាអស្សបុរសូត្រ- The Longer Discourse in Assapura
Mahadukkhakkhandha Sutta មហាទុក្ខខន្ធសូត្រ - The Greater Discourse On The Mass Of Suffering
Mahagovinda Sutta មហាគោវិន្ទសូត្រ - The Great Steward
Mahali Sutta មហាលិសូត្រ - Heavenly Sights, Soul And Body
Mahanama Sutta មហានាមសូត្រ- To Mahanama
Mahanidana Sutta មហានិទានសូត្រ - The Great Causes Discourse
Mahapadana Sutta មហាបទានសូត្រ - The Great Discourse on the Lineage
Mahayana Sutra Of The Three Superior Heaps
Makkata Sutta មក្កតសូត្រ - The Monkey
Maranassati Sutta មរណសតិសូត្រ - Mindfulness of Death
Marapasa Sutta មារាបស្សសូត្រ- Mara's Power
Mara Upasatha Sutra មារាឧបសថសូត្រ- Founding The Kingdom
Master Of Healing Buddha Sutra
Mata Sutta មេត្តាសូត្រ- Mother
Meditation on The Bodhisattva Universal Virtue Sutra
Meghiya Sutta - The Buddha's Advice to Meghiya
Merit Of Bathing The Buddha Sutra
Metta Sutta មេត្តាសូត្រ - Discourse on Advantages of Loving-kindness
Mettagu Manava Puccha - Mettagu's Questions

N

Na Tumhaka Sutta - Not Yours
Nadi Sutta នទិសូត្រ - The River
Nagara Sutta នាគរា​សូត្រ - The City
Nagaravindeyya Sutta នាគរាវិន្ទេយ្យសូត្រ - The Discourse Delivered at Nagaravindika
Nakhasikha Sutta នខសិកាសូត្រ - The Tip of the Fingernail
Nakula Sutta នកុលសូត្រ - Nakula's Parents
Nakulapita Sutta នកុលបិតសូត្រ - To Nakulapita
Nalakalapiyo Sutta នលកលបិយោសូត្រ - Sheaves of Reeds
Nalakapána Sutta នលកបានសូត្រ - The Discourse at Nalakapana
Nandakovaadasuttam នន្ទកោវាទសូត្រ - Advice from Venerable Nandaka
Nandana Sutta នន្ទនសូត្រ- Delight
Nava Sutta នវសូត្រ- The Ship
Neyyattha Sutta នេយ្យេត្ថសូត្រ- A Meaning to be Inferred
Nibbána Sutta និព្វានសូត្រ - Unbinding
Nibbedhika Sutta និព្វេធិកសូត្រ - Penetrative
Nidana Sutta និទានសូត្រ- Causes
Niramisa Sutta និរាមិសសូត្រ - Unworldly
Nissaraniya Sutta និស្សរនិយសូត្រ - Means of Escape
Nivaapa Sutta និវាបសូត្រ- The Simile of the Deer Feeder

O

Ogha-tarana Sutta - Crossing over the Flood
One Way In Sutra មាគ៌ាមួយក្នុងព្រះសូត្រ

P

Pabbata Sutta បព្វតសូត្រ - A Mountain
Pabbatopama Sutta បព្វតោបមសូត្រ- The Simile of the Mountains
Pabhassara Sutta បភស្សរសូត្រ - Luminous
Paccaya Sutta បច្ច័យសូត្រ - Requisite Conditions
Padhana Sutta បធនសូត្រ - The Great Struggle
Pahana Sutta បហនសូត្រ - Giving Up
Pañcakanga Sutta បញ្ចកង្គសូត្រ - Carpenter Five-tools
Pancattayasuttam បញ្ចត្ត័យសូត្តំ- The Five And The Three
Pañha Sutta បញ្ហាសូត្រ - Questions
Pañña Sutta បញ្ញាសូត្រ- Discernment
Parabhava Sutta បរភវសូត្រ - Downfall
Paramatthaka Sutta បរមត្ថសូត្រ - On Views
Parileyyaka Sutta បរិលេយ្យកសូត្រ - At Parileyyaka
Parivatta Sutta បរិវត្តសូត្រ - The Fourfold Round
Pasura Sutta បសុរសូត្រ - To Pasura
Patala Sutta បតលសូត្រ - The Bottomless Chasm
Paticca Samuppada Vibhanga Sutta បដិច្ចសមុប្បាទ វិភង្គ សូត្រ - Analysis of Dependent Co-arising
Patika Sutta បតិកសូត្រ - About Patikaputta the Charlatan
Patimokkha Sutta បាតិមោក្ខសូត្រ - The Bhikkhus' Code of Discipline
Patoda Sutta បតោទសូត្រ- The Goad-stick
Payasi Sutta បយសិសូត្រ- Debate with a Skeptic
The Penitent Thief
Phassa Sutta ផស្សសូត្រ - Contact
Phassamulaka Sutta ផស្សមូលកសូត្រ - Rooted in Sense-impression
Pilahaka Sutta បិលហកសូត្រ - The Dung Beetle
Pindapaatapaarisuddha Sutta បិន្ទបាតបារិសុទ្ធា សូត្រ - The Purity of Alms Food
Piya Sutta បិយសូត្រ- Dear
Piyajaatika Sutta បិយជាតិកសូត្រ- Loved Ones
Potaliya Sutta បោតលិយសូត្រ - To Potaliya
Potthapada Sutta បោត្ថបាទសូត្រ- About Potthapada
The Prajña Paramita ប្រាជ្ញា បារមិត - The Heart Sutra
Prajñápáramitá ប្រាជ្ញាបារមិតា- The Heart Sutra
Praise Of The Pure Land And Protection By Buddhas ការសរសើរដែនដីបរិសុទ្ធ និងការការពារដោយព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ
Pubbakotthaka Sutta បុព្វកោត្ថកសូត្រ - Eastern Gatehouse
Puggalavaggo បុគ្គលវគ្គោ - Andha Sutta
Punnovaadasuttam បុន្នោវាទសូត្តំ - Advice to Venerable Punna
Puttamansa Sutta បុត្តមនុស្សាសូត្រ - A Son's Flesh

R

Rahogata Sutta រាហោគតសូត្រ - Secluded
Rahula Sutta រាហុលសូត្រ - Advice to Rahula
Raja Sutta រាជាសូត្រ - The King
Ratana Sutta រតនសូត្រ - Treasures
Ratana Sutta រតនសូត្រ- The Jewel Discourse
Ratha-vinita Sutta រថ-វិនិតសូត្រ- Relay Chariots
Rathakara Sutta រថករសូត្រ - The Chariot Maker
Rohitassa Sutta រោហិតស្សសូត្រ - To Rohitassa
Rupa Sutta រូបសូត្រ- Forms

S

Saamagaama Sutta សាមគាមសូត្រ - At Samagama
Sabbasava Sutta សព្វសវសូត្រ - All the Fermentations
Saccavibhanga Sutta សច្ចៈវិភង្គសូត្រ - Discourse on The Analysis of the Truths
Sacitta Sutta សចិត្តសូត្រ - One's Own Mind
Saddha Sutta សទ្ធាសូត្រ - Conviction
Sakka Sutta សក្កសូត្រ - To the Sakyan
Sakkapanha Sutta សក្កបញ្ហាសូត្រ- A God Consults the Buddha
Sakunagghi Sutta សកុនគ្ឃិសូត្រ - The Hawk
Salayatana Vibhanga Sutta សឡាយតន វិភង្គសូត្រ - An Analysis of the Six Sense-media
Saleyyaka Sutta សលេយ្យកសូត្រ - The Brahmans of Sala
Salha Sutta សល្ហសូត្រ- To Salha
Salla Sutta សល្លសូត្រ - The Arrow
Sallatha Sutta សល្លថសូត្រ - The Arrow
Sallekha Sutta សល្លេខាសូត្រ - The Discourse on Effacement
Samadhanga Sutta សមធង្គសូត្រ - The Factors of Concentration
The Samádhi Suttas សមាធិសូត្រ - Immeasurable Concentration
Samajivina Sutta សមជិវិនសូត្រ - Living in Tune
Samana Mundika Sutta សមនសូត្រ - Mundika the Contemplative
Samaññaphala Sutta សាមញ្ញផលសូត្រ - The Fruits of the Contemplative Life
Samanupassana Sutta សមនុបស្សនាសូត្រ - Assumptions
Sambodhi Sutta សបោធិសូត្រ - Self-awakening
Samiddhi Sutta សមិទ្ធិសូត្រ - About Samiddhi
Sammaditthi Sutta សម្មាទិដ្ឋិសូត្រ - The Discourse on Right View
[[Samnamndiká Sutta សមនមន្ទិកាសូត្រ] - Advice to the Wandering Ascetic Uggaahamaana Samanamandikaaputta
Sangaaravasuttam សង្គារវសូត្តំ - To the Brahmin Sangaarava
Sangaha Sutta សង្គហសូត្រ - The Bonds of Fellowship
Sangiti Sutta សង្គិតិសូត្រ - Chanting Together
Sankha Sutta សង្ខាសូត្រ- The Conch Trumpet
Sankhaaruppatti Sutta​ សង្ខារូប្បត្តិសូត្រ - Arising of Intentions
Sankhitta Sutta សង្ខិត្តសូត្រ - Good Will, Mindfulness, and Concentration
Sañña Sutta សញ្ញាសូត្រ - Perception
Saññoga Sutta សញ្ញោគសូត្រ - Bondage
Sappurisasuttam សប្បុរិសសូត្តំ- The Worthy One
Saraniya Sutta សារនិយសូត្រ - Conducive to Amiability
Satipatthána Sutta សតិបដ្ឋានសូត្រ - Frames of Reference
Sattatthana Sutta សត្តដ្ឋានសូត្រ - Seven Bases
Scripture Preached by the Buddha on the Total Extinction of the Dharma គម្ពីដែលបានសូត្រដោយព្រះពុទ្ធ អំពីការរលត់ទៅនៃធម៌
Second Khandhaka ខន្ធកទី២ - The Uposatha Ceremony, and the Pàtimokkha
Sedaka Suttas សេដកសូត្រ- At Sedaka
Sekha Patipada Sutta សេខ បដិបាទសូត្រ- The Practice for One in Training
Sela Sutta សេលសូត្រ- Sister Sela
Sela Sutta សេលសូត្រ - To the Brahmin Sela
The Sermon At Rajagaha ការសូត្រនៅឯរាជាគហ
The Sermon Of The Seven Suns ធម៌សូត្រនៃព្រះអាទិត្យ៧
Sevitabba-Asevitabbasuttam សេវិតព្វ-អសេវិតព្វសូត្តំ- Things That Should and Should Not Be Practiced
Shurangama Sutra សូរង្គមសូត្រ
Surangama Sutra សូរង្គមសូត្រ
Sigalovada Sutta សិគលោវទសូត្រ - The Layperson's Code of Discipline
Sigala Sutta សិគលសូត្រ - The Jackal
Siha Sutta សិហសូត្រ - On Generosity
Silavant Sutta សីលវន្តសូត្រ- Virtuous
Sisupacala Sutta សីសូបចលសូត្រ - Sister Sisupacala
The Snake Simile
Soma Sutta សោមសូត្រ - Sister Soma
Sona Sutt សោនសូត្រ - About Sona
Sonadanda Sutta​ សោណទណ្ឌសូត្រ - The Qualities Of A True Brahmin
Sotar Sutta សោតា​សូត្រ - The Listener
Subha Sutta សុភសូត្រ - Morality, Concentration, Wisdom
Subhasita Sutta សុភសិតសូត្រ - Well Spoken
Suda Sutta សុទសូត្រ- The Cook
Suddhatthaka Sutta សុទ្ធដ្ឋកសូត្រ - On Purity
Sukhamala Sutta សុខមលសូត្រ - Refinement
The Larger Sukhavativyuha Sutra សុខវតិវ្យុហសូត្រ
Sunakkhatta Sutta សុនក្ខត្តសូត្រ - To Sunakkhatta
Suñña Sutta សុញ្ញាសូត្រ- Empty
Susima Sutta សុសិមសូត្រ- About Susima
Sussusa Sutta សុស្សូសសូត្រ - Listening Well
Sutava Sutta សុតវសូត្រ - To Sutavan

T

Talaputa Sutta តលបុតសូត្រ - To Talaputa the Actor
Tamonata Sutta តមោនតសូត្រ - Darkness
Tanha Sutta តណ្ហាសូត្រ - Craving
Tapussa Sutta តបុស្សសូត្រ - To Tapussa
The Discourse On The Ten Wholesome Ways Of Action ការសំដែងអំពីកម្មអកុសលបថ១០យ៉ាង
Tevigga-Sutta តេវិគ្គសូត្រ - On Knowledge Of The Vedas
Tevijjavacchagotta Sutta តេវិជ្ជច្ឆគោត្តសូត្រ - The Three Vedas to Vacchagotta
Thana Sutta ឋានសូត្រ - Traits
Theragatha ថេរៈគាថា - Single Verse
Theragatha ថេរៈគាថា - Pair Verses
Theragatha ថេរៈគាថា - Triple Verses
Theragatha ថេរៈគាថា- Quadruple Verses
Theragatha ថេរៈគា - Ten Verses
Third Khandhaka ខន្ធ៣ - Residence During the Rainy Season, Vassa
Tittha Sutta តិដ្ឋសូត្រ - Sectarians

U

Ubhatobhaga Sutta ឧភតោភគសូត្រ - Released Both Ways
Udayi Sutta ឧទយិសូត្រ - About Udayin
Uddesa Vibhanga Sutta ឧទ្ទេស វិភង្គសូត្រ - An Analysis of the Statement
Udumbarika Sihanada Sutta ឧទុម្ពរិក សិហនទសូត្រ - The Great Lion’s Roar to the Udumbarkans
Ugga Sutta ឧគ្គសូត្រ- To Ugga
Ullambana Sutra ឧល្លម្ពនសូត្រ - True words for repaying parents' kindness
Upacala Sutta ឧបចលសូត្រ - Sister Upacala
Upadana Sutta ឧបទានសូត្រ - Clinging
Upaddha Sutta ឧបទ្ធាសូត្រ - Half of the Holy Life
Upajjhatthana Sutta ឧបជ្ជាដ្ឋនសូត្រ - Subjects for Contemplation
Upakilesa Sutta ឧបកិលេសសូត្រ - The Minor Defilements
Upanisa Sutta ឧបនិសសូត្រ - Prerequisites
Upasena Sutta ឧបសេនសូត្រ- To Upasena
Upaya Sutta ឧបាយសូត្រ - Attached
Uposatha Sutta ឧបោសថសូត្រ- The Eight-Precept Observance
Uraga Sutta ឧរាគសូត្រ- The Snake
Usnisa Vijaya Dharani Sutra ឧស្និស វិជាយ ធរនិសូត្រ - Purifying All Evil Paths
Uttara Sutta ឧត្តរសូត្រ - Uttara the Deva's Son
Utthana Sutta ឧដ្ឋានសូត្រ On Vigilance

V

Vagrakkhedika Sutta វគ្រក្ខេទិកសូត្រ- The Diamond Cutter
Vajira Sutta វជិរសូត្រ - Sister Vajira
Vajjiya Sutta វជ្ជ័យសូត្រ - About Vajjiya
Vajrasamadhi Sutra វជ្រសមាធិសូត្រ - The Diamond Absorption Sutra
Valahaka Sutta វលហកសូត្រ - Thunderheads
Vammika Sutta វម្មិកសូត្រ - The Simile of the Ant Hill
Vanapattha Sutta វនបដ្ឋាសូត្រ - The Ways of the Forest
Vanijja Sutta វនិជ្ជិសូត្រ - Wrong Livelihood
Vasala Sutta វសលសូត្រ - Discourse on Outcasts
Vatthupama Sutta វត្ថុបមសូត្រ - The Simile of the Cloth
Vedana Sutta វេទនាសូត្រ - Feeling
Vekhanassa Sutta វេខនស្សសូត្រ - Advice to the Wandering Ascetic Vekhanassa
Veranjaka Sutta វេរន្ជកសូត្រ - The Discourse to the Householders of Veranjaka
Vijaya Sutta វិជាយសូត្រ - Victory
Vimalakirti Nirdesa Sutr វិមលកិ្រតិ និរដេស សូត្រ - Purification of the Buddha Field
Vimamsaka Sutta វិមំស្សាកសូត្រ - The Examination
Vina Sutta វិនសូត្រ - The Lute
Viññana Sutta វិញ្ញាណសូត្រ - Consciousness
Vipaka Sutta វិបកសូត្រ- Results
Vipallasa Sutta វិបល្លសសូត្រ - Perversions
Virecana Sutta វិរេចនាសូត្រ - A Purgative
Visakhuposatha Sutta វិសកុបោសថសូត្រ - The Discourse to Visakha on the Uposatha with the Eight Practices
The Visualization Of Amitabha Pure Land Sutra
Vitakkasanthaana Sutta វិតក្កសន្ឋានសូត្រ - The Discursively Thinking Mind
Vitthara Sutta វិដ្ឋារសូត្រ - Strengths in Detail
Vyagghapajja Sutta វាយគ្ឈបជ្ជាសូត្រ - Conditions of Welfare

Y

Yamaka Sutta យមកសូត្រ - To Yamaka
Yavakalapi Sutta យវកលបិសូត្រ - The Sheaf of Barley
Yodhajiva Sutta យោធជិវសូត្រ - The Warrior
Yodhajiva Sutta យោធជិវសូត្រ - The Warrior
Yodhajiva Sutta យោធជិវសូត្រ- To Yodhajiva
Yoga Sutta យោគៈសូត្រ- Yokes
Yuganaddha Sutta យូគៈនទ្ធសូត្រ - In Tandem
សូមជួយចែករំលែកបន្តនូវអត្ថព្រះសូត្រនេះ by Dara