ភាណុរង្សីសាវ៉ាងវង្ស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ភាណុរង្សីសាវ៉ាងវង្
ภาณุรังษีสว่างวงศ์
Prince of Siam
Prince Banubandhu Vongsevoradej

Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg
HRH Prince Bhanurangsi Savangwongse
Commander of the Navy Department
In office 17 February 1902 –24 February 1903
Acting 29 January 1901 –16 February 1902
អង្គមុន Andreas du Plessis de Richelieu
អង្គក្រោយ Paribatra Sukhumbhand
Director-General of the Royal Siamese Navy
In office 19 June 1920 –31 August 1922
អង្គមុន Paribatra Sukhumbhand
as the minister
អង្គក្រោយ Abhakara Kiartivongse
as the minister
រាជបច្ឆាញាតិ
11 sons and daughters
បិតា Mongkut (Rama IV)
មាតា Debsirindra
ប្រសូត (1859-01-11)11 មករា 1859
Bangkok, Siam
សុគត 13 មិថុនា 1928(1928-06-13) (អាយុ 68 ឆ្នាំ)
Bangkok, Siam

ព្រះអង្គម្ចាស់ Bhanurangsi សេនាប្រមុខ Savangwongse, ព្រះអង្គម្ចាស់ Banubandhu Vongsevoradej (11 មករា 1859 - 13 មិថុនា 1928) (សៀមสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช) គឺជាកូនប្រុសរបស់ព្រះករុណាស្ដេចមង្កុសៀមរបស់លោកជាមួយនិង ព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជ Debsirindra ។

ទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រារព្ធឡើងចំនួននៃការប្រកាសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់បងប្រុសរបស់ព្រះមហាក្សត្រជូឡាឡុងរួមទាំងការប្រកាសនៃមេបញ្ជាការនាយកនៃកងទ័ពភូមិន្ទសៀមនេះគាត់ត្រូវបានចងចាំជាស្ថាបនិកនៃសេវាប្រៃសណីយ៍ថៃ។

ជាកូនប្រុសរបស់លោកគឺល្បីបំផុតមួយប្រណាំងរូបមន្តព្រះអង្គម្ចាស់ Birabongse Bhanudej Bhanubandh (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช) គេស្គាល់ច្បាស់ថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ Bira ។

Children[កែប្រែ]

สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงเป็นต้นราชสกุลภาณุพันธุ์ ทรงเษกสมรสกับ หม่อมแม้น (สกุลเดิม: บุนนาค) ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)[១]และมีหม่อมอีก 6 ท่าน ได้แก่ [២]

ได้แก่

 1. หม่อมเลี่ยม (สกุลเดิม: ศุภสุทธิ์) ธิดาหลวงศุภมาตรา (สอาด ศุภสุทธิ์)
 2. หม่อมสุ่น (สกุลเดิม: ปักษีวงศา)
 3. หม่อมลับ (สกุลเดิม: จาติกรัตน์)
 4. หม่อมเล็ก (สกุลเดิม: ยงใจยุทธ) ธิดากองนาทองดำ ยงใจยุทธ
 5. หม่อมเยี่ยม (สกุลเดิม: ณ บางช้าง) ธิดาหลวงมหาดไทย (แสง ณ บางช้าง)
 6. หม่อมย้อย (สกุลเดิม: โกมารกุล ณ นคร) ธิดาพระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร)

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 16 พระองค์ เป็นชาย 9 พระองค์ และหญิง 7 พระองค์

พระรูป พระนาม หม่อมมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
Princess Dibyasambanna.jpg 1. หม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์
(พ.ศ. 2470 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์)
หม่อมเลี่ยม 17 พฤษภาคม 2428 26 กรกฎาคม 2451 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
80px 2. หม่อมเจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์
(พ.ศ. 2428: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์
พ.ศ. 2443: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์
พ.ศ. 2466: กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช)
ที่ 1 ในหม่อมแม้น 7 กันยายน 2428 22 สิงหาคม 2477 หม่อมแผ่ว
หม่อมเจ้าวิไลกัญญา (เทวกุล)
หม่อมอรุณศรี
หม่อมมาลี (สุขเจริญ)
หม่อมพะเยา (นายนันท์)
80px 3. หม่อมเจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช
(พ.ศ. 2436: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช
พ.ศ. 2443: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช)
ที่ 2 ในหม่อมแม้น 7 มีนาคม 2432 6 พฤษภาคม 2451
Emblem of the House of Chakri.svg 4. หม่อมเจ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม) 17 พฤศจิกายน 2434 1 ธันวาคม 2434
80px 5. หม่อมเจ้าเฉลิมเขตรมงคล
(พ.ศ. 2436: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล
พ.ศ. 2443: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล)
ที่ 3 ในหม่อมแม้น 10 มีนาคม 2435 23 มกราคม 2500 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์
80px 6. หม่อมเจ้าสุริยนเยี่ยมพยับ
(พ.ศ. 2470: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยนเยี่ยมพยับ)
หม่อมสุ่น 14 กันยายน 2437 19 กันยายน 2455
Emblem of the House of Chakri.svg 7. หม่อมเจ้าพัลลัภดนัย
(พ.ศ. 2470: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพัลลัภดนัย)
หม่อมลับ 16 กันยายน 2442 2 กรกฎาคม 2444
Emblem of the House of Chakri.svg 8. หม่อมเจ้าแดง (ชาย) 23 เมษายน 2447 ในวันประสูติ
Emblem of the House of Chakri.svg 9. หม่อมเจ้าไข่มุก ที่ 1 ในหม่อมเล็ก 24 เมษายน 2447 29 ธันวาคม 2447
80px 10. หม่อมเจ้ารำไพประภา
(พ.ศ. 2470: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา)
ที่ 2 ในหม่อมเล็ก 25 กรกฎาคม 2450 18 มิถุนายน 2522 หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล
80px 11. หม่อมเจ้าอาภัสสรวงศ์
(พ.ศ. 2470: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์)
ที่ 3 ในหม่อมเล็ก 20 มิถุนายน 2452 21 ตุลาคม 2525 หม่อมมณี (บุนนาค)
หม่อมอำไพ (แสงสุข)
80px 12. หม่อมเจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช
(พ.ศ. 2470: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช)
ที่ 4 ในหม่อมเล็ก 15 กรกฎาคม 2451 24 ธันวาคม 2528 หม่อมซีริล (เฮย์คอค)
หม่อมชลิต้า (โฮวาร์ด)
หม่อมสาลิกา (กะลันตานนท์)
หม่อมอรุณี (จุลทะโกศล)
หม่อมชวนชม (ไชยนันท์)
80px 13. หม่อมเจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์
(พ.ศ. 2470: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์)
ที่ 5 ในหม่อมเล็ก 9 ธันวาคม 2458 22 มีนาคม 2497
80px 14. หม่อมเจ้าจิรศักดิ์สุประภาต
(พ.ศ. 2470: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต)
ที่ 6 ในหม่อมเล็ก 4 กันยายน 2460 12 กันยายน 2485 หม่อมมณี (บุนนาค)
Emblem of the House of Chakri.svg 15. หม่อมเจ้าเล็ก (หญิง) ที่ 7 ในหม่อมเล็ก 5 กันยายน 2461 11 กันยายน 2461
ឯកសារ:หม่อมเล็ก ยงใจยุทธ.jpg
หม่อมเล็ก และพระโอรส-พระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์

พระเกียรติยศ[កែប្រែ]

พระอิสริยยศ[កែប្រែ]

 • พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ (13 มกราคม พ.ศ. 2402 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ (2 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2413)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ดำรงราชอิศริยาธิบดีศรีวิสุทธ มหามงกุฎพงษวโรภยาภิชาติ ราชโสทรานุชาธิบดินทร์ ทิพยศิรินทรพิพัฒน์ สุขุมาลรัตนราชกุมาร กรมหมื่นภาณุพันธุวงศ์วรเดช (4 สิงหาคม พ.ศ. 2413 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2424)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ดำรงราชอิศริยาธิบดีศรีวิสุทธ มหามงกุฎพงษวโรภยาภิชาติ ราชโสทรานุชาธิบดินทร์ ทิพยศิรินทรพิพัฒน์ สุขุมาลรัตนราชนรินทรานุชาธิบดี กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช (20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2424 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช พิเศษขัติยศักดิ อรรคอุดมชาติ บรมนราธิราชโสทรานุชาธิบดี สุจริตจารีราชการัณย์ มหันตมหาอุสาหพิริยพหลดลประสิทธิ อเนกพิธคุณากร สุนทรธรรมพิทักษ์ อรรคมโหฬารอัธยาไศรย ศรีรัตนไตรยสรณธาดา อดุลยเดชานุภาพบพิตร (22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)[៣]
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช (24 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454)
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พิเศษขัตติยศักดิ์อัครอุดมชาติ ปรมินทรมหาราชโสทรานุชาธิเบนทร์ ปรเมนทรมหาวชิราวุธราชปิตุลา มหันตมหาอุสาห พิริยพหลดลประสิทธิ สุจริตจารีราชการัณย์ สุรพลขันธ์คณาภรณ์ สุนทรธรรมพิทักษ์ อัครมโหฬารัธยาศัย ศรีรัตนตรัยสรณธาดา อดุลยเดชานุภาพพิลาศ ธรรมิกนาถบพิตร (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2468) [៤]
 • สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (15 มีนาคม พ.ศ. 2468 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2471) [៥]

Reference[កែប្រែ]

 1. ชมรมสายสกุลบุนนาค
 2. ទំព័រគំរូ:อ้างหนังสือ
 3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศเลื่อนกรม, เล่ม ๑, ตอน ๕๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๗, หน้า ๕๐๗
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเลื่อนแลกรมแลเจ้าพระยา, เล่ม 28, 11 พฤศจิกายน ร.ศ.130, หน้า 1719-1721
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศเฉลิมพระอภิธัยและเลื่อนกรมพระราชวงศ์, เล่ม 42, 21 มีนาคม พ.ศ. 2468, หน้า 376-377

Ancestry[កែប្រែ]