ភាសាហ្វាំងឡង់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភាសាហ្វាំងឡង់(Suomi, Suomi keel)គឺភាសាមួយនៃក្រុមភាសាហ្វាំង-អ៊ូគ្រី(Finno-Ugric languages). ភាសាហ្នេះត្រូវបាននិយាយក្នុងស្រុកហ្វាំងឡង់.

អក្សរ[កែប្រែ]

 អក្សរ  ឈ្មោះអក្សរ IPA
Aa aa [a]
Bb bee [b]
Cc see
Dd dee [d]
Ee ee [e]
Ff äf, äffä [f]
Gg gee [g]
Hh hoo [h]
Ii ii [i]
Jj jii [j]
Kk koo [k]
Ll äl [l]
Mm äm, ämmä [m]
Nn än, ännä [n]
Oo oo [o]
Pp pee [p]
Qq kuu
Rr är, ärrä [r]
Ss äs, ässä [s]
Šš äš, hattu-äs, hattu-ässä [ʃ]
Tt tee [t]
Uu uu [u]
Vv vee [v]
Ww  kaksois-vee  [v]
Xx äks, äksä [ks]
Yy yy [y]
Zz tset, tseta [ts]
Žž hattu-tset, hattu-tseta [ʒ]
Åå ruotsalainen oo (o នៃស៊ុយអែត) [o]
Ää ää [æ]
Öö öö [ø]