ភូមិកងមាស

ដោយវិគីភីឌា

ភូមិកងមាស ឃុំត្នោតជុំ មានលោកគ្រូ ឡុង ចន្ធរ