ភូមិស្រឹង្គ(ឃុំសណ្ដែក)

ដោយវិគីភីឌា

ភូមិស្រឹង្គ(ឃុំសណ្ដែក) ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម