ភ្នាក់ងារសារព័ត៍មាន

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កិច្ចដំបូង[កែប្រែ]

មុនពេលដែលសារព័ទ៍មានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដ់មសតវត្សទ១៧ គឺមន្រីរដ្ឋាភិបាលប្រើក្តាព័ទ៍មានព័ត៍មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ។

ប្រវត្តិដំបូង[កែប្រែ]

ឯកសារដំបូងនៃសារព័ទ៍មានត្រូវបានសរសេនៅក្នុងភាសាអេហ្ស៊ីបដែលលោក Pharohsបានប្រើនូវការផ្សព្វផ្សាយនូវកំរិតសារព័ទ៍មានក្នុងរដ្ឋ ចមនួន( ២៤០០មុនគ្រឺសករាជ) ការសាកល្បងនេះគឺជាដើមហេតុនៃការអនុវត្តន៍សំាន់ជាងគេ។នៅក្នុងសម័យរ៉ូមដំបូងឬActa Diurna

In Ancient Rome, Acta Diurna, or government announcement bulletins, were made public by Julius Caesar. They were carved in metal or stone and posted in public places. In China, early government-produced news sheets, called tipao, circulated among court officials during the late Han dynasty (second and third centuries AD). Between 713 and 734, the Kaiyuan Za Bao ("Bulletin of the Court") of the Chinese Tang Dynasty published government news; it was handwritten on silk and read by government officials. In 1582 there was the first reference to privately published newssheets in Beijing, during the late Ming Dynasty;[5]