ភ្នំ

ដោយវិគីភីឌា
K2, Pakistan, The 2nd highest peak in the world, after Mount Everest.
Chimborazo, Ecuador, the point farthest from the center of the Earth.


ភ្នំ គឺជាពំនូកដី​ឬ​ថ្មខ្ពស់​ត្រដែត​ផុត​ឡើង​ពី​ផ្ទៃដី​ប្រក្រតី​ដែល​នៅជិត​ខាង។


និយមន័យ[កែប្រែ]

ផែនដីវិទ្យា[កែប្រែ]

ភ្នំភ្លើង[កែប្រែ]

សំនឹកដី=[កែប្រែ]

អាកាសធាតុ[កែប្រែ]

ធរណីវិទ្យា[កែប្រែ]