ភ្នំ

ពីវិគីភីឌា
K2, Pakistan, The 2nd highest peak in the world, after Mount Everest.
Chimborazo, Ecuador, the point farthest from the center of the Earth.

ភ្នំ គឺជាពំនូកដី​ឬ​ថ្មខ្ពស់​ត្រដែត​ផុត​ឡើង​ពី​ផ្ទៃដី​ប្រក្រតី​ដែល​នៅជិត​ខាង។