ភ្នំថ្ងោក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភ្នំថ្ងោក ឬ ភ្នំអ្នកតាទូលឈា្នងយួនហៅថា នួយ-បា-ដូយ (Nui Ba Doi) មាន កំពស់ ២០០ ម៉ែត្រ និង ទទឹងមាន ប្រវែង ១៥០ម៉ែត្រ។ ខាងត្បូងនៃជើងភ្នំមានវត្តកាំ្រងចាយត្រូវបានសាងសង់នៅឆាំ្ន ១៨៩៩ និងមានវត្ត សា្វយ តាសំនៅពីខាងលិចនៃវត្តកាំ្រងចាយប្រមាណ ជា ២ គីឡូម៉ែត្រ ដែល​បានសាងសង់នៅឆាំ្ន ១៦០០ ។ វត្តតែងតែប្រារព្ធពិធីប្រណាំងគោជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ កែ្បជើងភ្នំចំហៀងខាងត្បូងមានដងអូរមួយឈោ្មះថា អូរបនា្ទយដែក។ ភ្នំត្រពាំងក្រឡាញ់មានកំពស់ ៧០ ម៉ែត្រ ខាងជើងមានភូមិមួយឈោ្មះថា ភូមិព្រៃត្រមួង