ភ្នំទឹកជុប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភ្នំទឹកជុប ស្ថិតនៅទិសខាងលិចនៃភ្នំខោ្ទមានកំពស់ ៣០០ ម៉ែត្រ ។ ភ្នំទឹកជុបនេះយោធាអាមេរិកបានចំណាយបា្រក់អស់ ២០លានដុលា្លរដើម្បីកំទេចទ័ពយួនវៀក កុង បាន។

បនា្ទប់មក បានឲ្យកងទ័ពម៉ាយហ្វកបោះ ជំរុំនៅប្រចាំភ្នំនេះ ។