មនុស្សសាស្រ្ត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មនុស្សសាស្រ្ត គឺជាការសិក្សានៃទិដ្ឋភាពផ្សេងគ្នារបស់មនុស្ស ទាំងនៅក្នុងសង្គមអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន។