មហាត្មៈគន្ធី

ដោយវិគីភីឌា

មហាត្មៈគន្ធី ជាជនជាតិឥណ្ឌា គាត់បានជួយសង្គ្រោះប្រទេសឥណ្ឌាពីអាណានិគម ដោយសន្តិវិធី។