មាស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មាសគឺជាធាតុគីមីដែលមាននិមិត្តសញ្ញាអូ (មកពីឡាតាំងអ័ររូម) និងអាតូមិច 79 ដែលធ្វើឱ្យវាជាផ្នែកមួយនៃធាតុម៉ាស់អាតូមខ្ពស់ដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិ។

Gold bullion 2.jpg