មីសត័រប៊ីន

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មីសត័រតេននី ({{|Mr tanna}}) គឺជាភាពយន្តដារារបស់ខ្មែរមួយ ដែលបង្កើតឡើងដោយ រ៉ានុត និង[[ នាង] មានតួឯកជា អាត់ខ៊ីនសុន។ វាត្រូវបានគេចាក់ផ្សាយពីថ្ងៃទី ១ មករា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ធ្នូ ឆ្នាំ 2025។