មេឌាវិគី:Titleblacklist

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
# This is a title blacklist. Titles and users that match a regular expression here cannot be created.
# Use "#" for comments.
(?:.*?\/)?index\.php(?:\/.*)? # anti-spambot បញ្ឈប់ស្ពែម បង្កើតទំព័រ index ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
.*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/[\w\d:@\-]+\.[\w\d\-]+.*
.*http:\/\/.*
.*?\/wiki\/.*
រូបភាព:.*
Image:.*
# ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ IP
អ្នកប្រើប្រាស់:(?:(2([0-4]\d|5[0-5])|1\d\d|[1-9]?\d)\.){3}(?1)(\/.*)? <errmsg=titleblacklist-forbidden-anonymoususerpage>
អ្នកប្រើប្រាស់( ការពិភាក្សា)?:71\.107\.(1(2[89]|[3-9]\d)|2([0-4]\d|5[0-5]))\.([01]?\d\d?|2(5[0-5]|[0-4]\d)) <autoconfirmed>
#Usernames
.*(\b[aA])(?i:dmin).* <newaccountonly>
.*(\ba|A)(?i:dmin).* <newaccountonly>
.*(\bs|S)(?i:ysop).* <newaccountonly>
.*(\bm|M)(?i:oderator).* <newaccountonly>
.*(\ba|A)(?i:rbitrator).* <newaccountonly>
.*(\bc|C)(?i:heckuser).* <newaccountonly>
.*(?i:peni[s5]).* <newaccountonly>
.*(?i:vagina).* <newaccountonly>
.*(?i:cocksucker).* <newaccountonly>
.*(?i:fu[c(k]k).* <newaccountonly>
.*(\bs|S)(?i:crotum).* <newaccountonly>
.*(\bo|O)(?i:rgasm).* <newaccountonly>
.*(?i:fellatio).* <newaccountonly>
.*(?i:cunnilingus).* <newaccountonly>
.*(?i:dildo).* <newaccountonly>
.*(?i:ni(gg|qq)(a|er)).* <newaccountonly>
.*(?i:admin|sysop|bureaucrat|checkuser).* <newaccountonly>
.*(?i:dead|death|kill|vandal|block|sockpuppet).* <newaccountonly>
.*(?i:(wiki([mp]edia(?!n)|books|quote|versity|source|news|species)|wiktionary)).* <newaccountonly>
.*(?i:sex|f[au][ck]k|bitch|shit|pussy|ass ?hole|porn|xxx|cocksucker|scrotum|orgasm).* <newaccountonly>
.*\.(com|org|co\.uk|com\.kh|co\.jp|net|info)\b.* <newaccountonly>
.*(\bo|O)(?i:n wheels).* <newaccountonly>
.*(?i:wikipedo).* <newaccountonly>
.*\bNC [Ss]tate\b. .*\b[Ii]s\b.* <newaccountonly>
.*(\bb|B)(?i:etacommand).* <newaccountonly>
.*(\bk|K)(?i:rimpet).* <newaccountonly>
.*(?i:fuquay).* <newaccountonly>
.*(?i:hagg(a|e)r).* <newaccountonly>
.*卍.* <newaccountonly>
.*卐.* <newaccountonly>
#ឈ្មោះប្រទេស តំបន់ មនុស្ស
.*កម្ពុជា.* <newaccountonly>
.*ខ្មែរ.* <newaccountonly>
.*សហរដ្ឋអាមេរិក.* <newaccountonly>
.*ចិន.* <newaccountonly>
.*ជប៉ុន.* <newaccountonly>
.*អាស៊ី.* <newaccountonly>
.*អង្គរ.* <newaccountonly>
.*ភ្នំពេញ.* <newaccountonly>
.*សៀមរាប.* <newaccountonly>
.*khmer.* <newaccountonly>
.*angkor.* <newaccountonly>
.*cambodia.* <newaccountonly>
.*japan.* <newaccountonly>
.*world.* <newaccountonly>
#ឈ្មោះមិនអាចចាប់ផ្តើមដោយសញ្ញា!ទេ
!.* <newaccountonly>
(!!).* <newaccountonly>