ម៉ាទ្រីសប្រាម៉ាហ្គឹបតា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ម៉ាទ្រីសខាងក្រោមនេះគឺត្រូវបានរកឃើញដោយលោក ប្រាម៉ាហ្គឹបតា(Brahmagupta)ដែលជាគណិតវិទូជាតិឥណ្ឌា នៅឆ្នាំ៦២៨ ។


វាផ្តល់អោយ

ស្វ័យគុណនៃម៉ាទ្រីសគឺកំនត់ដោយ


និង ហៅថាពហុធាប្រាម៉ាហ្គឹបតា (Brahmagupta polynomial)។ ម៉ាទ្រីសប្រាម៉ាហ្គឹបតាអាចពន្លាតជាចំនួនគត់អវិជ្ជមាន ។