ម៉ាស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ម៉ាស ជាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយរបស់វត្ថុ ដែលបង្ហាញមាឌរបស់រូបធាតុដែលវត្ថុនោះមាន។