ម៉ាស៊ីនស្វែងរក

ពីវិគីភីឌា

ម៉ាស៊ីនស្វែងរក គឺជាឧបករណ៏ស្រាវជា្រវមួយដែល អ្នកប្រើប្រាស់បានធ្វើការទាមទារផ្ញើរទៅលើម៉ាស៊ីនស្វែងរកបីឬបួន ឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងទិន្ន័យច្រើន និងការប្រមូលយកនូវលទ្ធផល ដោយយោងទៅតាមប្រភពរបស់ពួកគេក្នុង ការបង្ហាញនៅលើ បញ្ជីមានចន្លោះតែមួយ។ ម៉ាស៊ីនស្វែងរក អាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់

ឯកសារ:Architecture metasearch engine.jpg
ស្ថាបត្យករនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរក

ចូលទៅស្វែងរកសំណុំឯកសារមួយរឺក៏ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរកក្នុងពេលតែមួយ។

ម៉ាស៊ីនស្វែងរក បានសន្មតធ្វើប្រត្តិបត្តិការទៅលើបណ្ដាញទាំងនោះគឺវាមានលក្ខណៈធំទូលំទូលាយផងដែរ ដើម្បីអោយម៉ាស៊ីនស្វែងរក ចង្អុលបង្ហាញឯកសារ កន្លែងណាមួយទាំងអស់ដែលអាចបន្ថែមនូវលទ្ធផលស្វែងរកមានទម្ងន់ស្មើគ្នា ពីលទ្ធផលម៉ាស៊ីនស្វែងរកទាំងនោះ។ ទាំងអស់នេះផងដែរ មកពីអ្នកប្រើប្រាស់មានការក្សាទុកទៅលើម៉ាស៊ីនស្វែងរក ដោយការប្រើប្រាស់មិនអាចបំបែកពីគ្នាបាន។ ទីបំផុត “mertaseach” ជារឿយៗគឺត្រូវបានគេ ចាត់ថ្នាក់វាដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកនៅក្នុងជំនួញពាណិជ្ជកម្ម, មើលឃើញពីបញ្ជីនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរក, ក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះផងដែរគេ បានប្រើទៅលើការ រៀបរាប់គំរូនៃការស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យជាច្រើននៅ ក្នុងពេលវេលាមួយដ៏ជាក់លាក់បំផុត។ អង្គការសារព៌តមានស្តង់ដាអន្តរជាតិ NISO អ្នកប្រើប្រាស់ឥតកំណត់ចូលក្នុងសហព័ន្ធស្វែងរក និង Metaseach អាចមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបានទៅលើការរៀបរាប់ ពីបណ្ដាញស្វែងរកគំរូទាំងនេះ។

ប្រត្តិបត្តិការ[កែប្រែ]

ការប្រតិ្តបត្តិការទៅលើ ម៉ាស៊ីនស្វែងរក គឺបង្កើតពីអ្វីដែលដឹងថាវាជា ទិន្នន័យត្រឹមត្រូវជាក់ស្ដែង ពិតប្រាកដមួយ។ ពួកគេមិនអាចធ្វើការចងក្រងឬប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យទាំងមូលបាន ឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំនៃបណ្ដាយព៌តមានទាំងអស់នោះបានទេ ។ លើសពីនេះទៅទៀតពួកគេបានធ្វើការស្នើសុំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ ដោយមានការឆ្លងកាត់វាទៅបីបួនដងនៃ វិសភាគទិន្នន័យច្រើន ផ្សេងៗពីរគ្នា ហើយបន្ទាប់មកការចងក្រងប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យនៃលទ្ធផលទាំងនោះធ្វើយ៉ាងណាមានលក្ខណៈអោយដូច នៅក្នុងទីតាំងមួយមានវិធីត្រឹមត្រូវយ៉ាងជាក់លាក់បំផុត។ មិនមានម៉ាស៊ីនស្វែងរកពីរទេគឺមាន ភាពស្រដៀងគ្នាបាន។ អ្នកស្វែងរកខ្លះ ត្រឹមតែស្វែងរកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលមានលក្ខណៈល្បីៗបំផុតប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកដទៃទៀតបានស្វែងរកនៅលើម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលមិនមានអ្នកស្គាល់, ក្រុមសារព៌តមាន, និងអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្សេងៗទៀត ។ ក្រៅពីនេះមានទស្សនៈមួយចំនួនទៀត ខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការបង្ហាញ និង បញ្ជាក់ពីរបរិមាណភាគច្រើនដែលបានបង្ហាញឡើង នៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអោយមាភាពងាយស្រួល។ បើយោងទៅតាមតារាងបញ្ជីឈ្មោះមួយ ចំនួនក្នុងការស្វែងរកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរក ឬក៏ស្វែងរកតាមរយៈអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។ ក្រៅពីនេះការយោងទៅតាមលទ្ធផលផ្សេងៗ ដោយការទាក់ទងទាំងនោះត្រូវ បានម៉ាស៊ីនធ្វើការបញ្ជូនត្រលប់មកវិញ ហើយជានិច្ចជានិច្ចកាលចំលើយលាក់បាំងជាច្រើនក៏ត្រូវបានម៉ាស៊ីនស្វែងរកទាំងនោះ បញ្ជូនត្រលប់មកវិញដែរ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរច្បាប់ចំលងទាំងអស់នោះវាក៏បានទទួលរងពី អ្នកប្រើប្រាស់លុបបំបាត់ចោលដោយ អង្គការមួយក្រុមគឺ វាមានសារះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ចំពោះអ្នកប្រើបា្រស់ហើយការបង្កើតក្រុមលុបបំបាត់ ច្បាប់ចំលងនោះគឺពួកគេទទួលបាន ចំណាត់ថ្នាក់ឡើងដល់លំដាប់លេខមួយ នៅលើតារាងបញ្ជីឈ្មោះ ។ ជាញឹកញាប់ការសង្ឃឹមទុកក្នុង ការស្នើសំត្រួតពិនិត្យ ម៉ាស៊ីនស្វែងរក គឺវាមានលក្ខនៈខុសប្លែកពីគ្នា​ច្រើន។ ឧទាហរណ៏ាថាៈ ការស្វែងរកនៅលើម៉ាស៊ីនស្វែងរកវាមានការអនុញ្ញាតអោយនៅក្នុងពាក្យ "និង" "AND" ផ្សេងពីនេះទៀតគឺត្រូវការសញ្ញា "បូក" "+" ហើយត្រូវការកន្លែង ទំនេរតែមួយ ដោយរួមផ្សំនៃពាក្យ ទាំងអស់នោះ។ ម៉ាស៊ីនស្វែងរក បានសាកល្បងធ្វើសំយោគ បានយ៉ាងល្អប្រសើរ ដោយវាបានចាប់ យករស្មីសំយោគនោះ។