ម៉ោង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ម៉ោង គឺជាកាលកំណត់ថេរវេលាជាក់លាក់គឺ ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។
ការកំណត់គឺ÷
+ ចាប់ពី ម៉ោង១២(ទៀបភ្លឺ) ដល់ ម៉ោង១១(ថ្ងៃត្រង់) តាមម៉ោង ហៅថា AM
- សកល ពី ម៉ោង២៤ ដល់ ម៉ោង១១
+ ចាប់ពី ម៉ោង១២(ថ្ងៃត្រង់) ដល់ ម៉ោង១១(យប់) តាមម៉ោង ហៅថា PM
- សកល ពី ម៉ោង១២ ដល់ ម៉ោង២៣