យជ្ញន្វរាទ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វ្រះ​គុរុកម្រតេងអញយជ្ញន្វរាទ (អានថា:យាំច-ជៈ-ញាំន-ន្វៈ-រាទ) រជ្ជកាល (ឝ្រីន្ទ្រវម៌្មទី២) លោកត្រូវជរាជគ្រូរបស់ព្រះបាទឝ្រីន្ទ្រវម៌្មទី២។