រដ្ឋាភិបាល

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋាភិបាល គឺជាស្ថាប័នកំពូលមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នកំពូលទាំងបី​ (នីតិប្បញ្ញាតិ នីតិប្រតិបត្តិ និង​តុលាការ) ។