រដ្ឋាភិបាល

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋាភិបាល គឺជាស្ថាប័នកំពូលមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នកំពូលទាំងបី​ ( នីតិប្បញ្ញាតិ,នីតិប្រតិបត្តិ, និង​តុលាការ )