រោច(រនោច)

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រោច រឺ រនោច គឺជាការរាប់តាមដំណើរព្រះច័ន្ទ ចាប់ពី ខែងងិត ទៅដល់ ខែភ្លឺ គឺ÷