រោច(រនោច)

ពីវិគីភីឌា

រោច រឺ រនោច គឺជាការរាប់តាមដំណើរព្រះច័ន្ទ ចាប់ពី ខែងងិត ទៅដល់ ខែភ្លឺ គឺ÷