លវបុរៈ

ពីវិគីភីឌា

ក្រុងលវបុរៈ ជាទីក្រុងនៅ សម័យអង្គរ។ ដើមឡើយជា ខេត្តលពបុរី របស់ខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរ។ ដែលបច្ចប្បន្នស្ថិតនៅ ខេត្តលពបូរី ប្រទេសថៃ(សៀម)