លីថូវជី

ពីវិគីភីឌា

មន្ត្រីលីថូវជី (ចិន:李頭及, ភិងអ៊ិង:Lītóují) លោកជាបេសកជនម្នាក់ដែលបានទៅប្រទេសចិនដើម្បីពង្រឹងចំណងការទូតហើយទទួល គោរម្យងារចិនថា ខាយភ្វូអ៊ីថុងសានឝ៊្រឺក 開府儀同三司 នៅឆ្នាំ ៧៩៩ នៃគ.ស។