លោកកៃយុសសេសារ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
លោកកៃយុសសេសារ

លោកកៃយុសសេសារ (31 សីហាគ 12 - 22 ខែមករាគ 41) ជាអធិរាជរ៉ូម៉ាំង