លោក សង្ឃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
St. Anthony the Great, considered the Father of Christian Monasticism
លោកសង្ឃ  (មកពីពាក្រ lang-elμοναχός(ដែលជាភាសារសំរាប់ហៅ បព្ធជិត (អ្នកបូល​ ខាងព្រះពុទ្ធសាសនា )
ដែល មិនមានប្រពន្ធ រឺ ជាអ្នកដែល លាសបង់ កេឡែសពីលោកកីហើយមានប្រទេស ហ៊ុងគ្រី ហ្គៀះហ្គរ លីដដៀល ស្កោត ក្រិច
អង់គ្លេល លីខិសោន ផេស៊ីន (Henry George Liddell, Robert Scott A Greek-English Lexicon,on Perseus) 

ដែលមានអ្នកបូស និងនិយម ប្រត្តិបត្ត ជាលោកសង្ឃ ហើយរស់នៅម្នាក់ ឯង ដើម្បីធ្វើខ្លួនជាលោកសង្ឃ។ដូច្នេះហើយព្រះសង្ឃ គឺជាអ្នកដែលគឹតអំពីជីវិតវាញស្ងាយ ដោយ ហានលាស់បងខ្លួន សំរាប់គោលបំណងនៅថ្ងៃអនាគត និងអំពីបុណ្យបាប ដែលកើតឡើង ដែលបណ្តាលមកពីចិត្ត ជាប់ជំពាកនិង សម្បត្តិលោកកី។នៅក្នុងភាសាក្រិត ពិបុរាណ និងភាសាអង់គ្លេស បច្ចុប្បន្ន បាននិយាយថា ទាំងបុរស់និងស្រ្តី អាចជ្រើលរើស ជីវិត ជាអ្នកបូស បាននៅតាម ការយលឃើញរបស់ខ្លួន។ ទោះបីជាសាសនា ដែលមានអ្នកបូសនៅក្នុង សាសានា ដូចជាសាសនា ដែលមានដើមកំនើតកាតូលិត។ហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស បាននិយាយថា ទាំងប្រុស ទាំងស្រី ដែលមានភាពទូទន់ចងក្លាយទៅទៅ បុព្ធជិតដែលមានបូលដ្ឋានគ្រឹៈសមកពីទស្សនៈវិជ្ជា នាំមុខ។ ដោយសារ លោកសង្ឃទាំងនោះបានយល គោកគំនិត ពីទស្សនៈវិជ្ជាជាទស្សនៈនាំមុខ ដូច្នេះហើយធ្វើអោយអោយពួកគាត់ មានគំនិត ពិតពិចារណា និង ផ្តលនៅតំបូលមានដលអ្នក ដ៍ទៃ និង គឹតពិជារណាគ្នុងការបញ្ចេញមត្តិបានច្រើន។យ៉ាងណាក៍ដោយ ការស់នៅតាមរបៀបអ្នកបបូស វាមិនអាចការផ្តាច ពីសាច់ញាត្តិបានទាំងស្រុងនោះទេធ្វើអោយសមាជិតនៅក្នុងគ្រួសាអ្នកបូសនៅម្នាក់ឯង។