លំហាត់សំរាកចិត្ត កាយ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ហេតុអី្វបានជាយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីរ លំហាត់សំរាកចិត្ត-កាយ?[កែប្រែ]

ដោយសារភាពតានតឹង ក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងរមែងតែងជួបបញ្ហាផេ្សងៗ ជាចើ្រន បញ្ហាខ្លះយើងអាចដោះស្រាយបានតែបញ្ហាខ្លះទៀត យើងមិនអាចដោះស្រាយបានដោយងាយនោះទេ នោះហើយវា បង្កអោយមានភាពតាតឹងចិត្ត។ ការតានតឹងចិត្តអាចធើ្វអោយបេះដូងដើរញាប់ខុសពីរធម្មតា សំពាតឈាមឡើងខ្ពស់ សាច់ដុំក្នុងរាងកាយទាំងមូឡើងតឹង ទឹកអាស៊ីតក្រពះបញេ្ចញចើ្រន។ល។ កាលណាភាពតានតឹង ចិត្តនេះកើតឡើងមានរយះពេលយូវាអាចកើតមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត រឺ ជំងឺផ្លូវចិត្តបាន ដូចជាជំងឺ ចិត្ត-កាយវិបល្លាស (ជំងឺផ្លូវចិត្តដែលបង្កនាំអោយមានការឈឺចាប់លើរាងកាយ) ជំងឺថប់អារម្មណ៏ នឹង ជំងឺផ្លូវកាយខ្លះទៀតដូចជា ជំងឺដំបៅក្រពះ លើសឈាម បេះដូង ជាដើម។ល។

បញ្ហាផ្លូវចិត្ត នឹង សុរា[កែប្រែ]

បុគ្គលដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរមែងមានការតានតឹងចិត្តដូចជា គិតចើ្រន ឈឺក្បាល ឆ្អល់ពោះ អស់កំលាំង ជួនកាលតូ្រវធ្លក់ទឹកចិត្ត អសកម្ម មិនចង់ធើ្វការងារ។ បុគ្គលខ្លះទៀតបានយកសុរាធើ្វជាឧបករណ៏សំរាប់ដោះស្រាយ បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួន។


កំណត់សំគាល់[កែប្រែ]

សុរាមិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបានទេ។ សុរាអាចជួយអ្នកបំភេ្លចបញ្ហារបស់អ្នកបានមួយរយះពេលខ្លី តែបុណ្ណោះ។

តើបុគ្គលគប្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយរបៀបណា?[កែប្រែ]

តាមការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្រ្តបានបង្ហាញអោយឃើញថា លំហាត់សំរាកចិត្ត-កាយ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំបាត់ ភាពតានតឹងចិត្ត នឹង ពិសេសសំរាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តកំរិត ស្រាលមានដូចជា ជំងឺចិត្តកាយ-វិបល្លាស ជំងឺថប់អារម្មណ៏ជាដើម។ល។

បចេ្ចកទេសលំហាត់សំរាកចិត្ត-កាយ[កែប្រែ]

បុគ្គល រឺ អ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត គប្បីអនុវត្តបចេ្ចកទេសលំហាត់សំរាកចិត្ត-កាយ ដូចខាងកោ្រមនេះ:

១ លំហាត់ដកដងើ្ហម
២ លំហាត់សំរាកសាច់ដុំជាដំណាក់ៗ
៣ លំហាត់ពោលពាក្យផ្ទួនៗ
៤ លំហាត់តាំងសមាធិ

សំរាប់ធើ្វលំហាត់នីមួយៗបុគ្គលត្រូវមានសំលៀកបំពាក់ធូរលុង ទីកនែ្លងស្ងប់ស្ងាត់គ្មានការរំខាន។ ធើ្វលំហាត់២ដងក្នុងមួយថៃ្ង ព្រឹក នឹង ល្ងាច (មុនពេលបរិភោកអាហារ) បុគ្គលអាចធើ្វលំហាត់ខាងលើក្នុងពេលបន្តបន្ទាប់គ្នាបើអាចធើ្វបាន រឺ រើសយកលំហាត់ណាមួយ ដែលគិតថាងាយស្រួលសំរាប់ខ្លួនអ្នក។

១ លំហាត់ដកដងើ្ហម[កែប្រែ]

- សំរានសណ្តូកជើងអោយត្រង់ពេលដកដងើ្ហមចូលវែងហើយផ្ចង់អារម្មណ៏ទៅលើ ដងើ្ហមចេញរឺចូលតាមច្រមុះ(ពេលចូលដឹងពេលចេញដឹង)។ - បើ្រផៃ្ទពោះប៉ោងឡើងពេលដកដងើ្ហមចូល នឹង ផតចុះពេលដកដងើ្ហមចេញ (មិនបើ្រដើមទ្រូងដូចសព្វដងទេ)។ - ធើ្វចលនាដកដងើ្ហមចូល នឹង ចេញបែបនេះរយះពេលប្រមាណ១០នាទី រឺ តាមសម្ថភាពដែលលោកអ្នកអាចធើ្វបាន។

២ លំហាត់សំរាកសាច់ដុំជាដំណាក់ៗ[កែប្រែ]

- ដេកសំរានសណ្តូកជើងអោយបានស្រួល - ផ្ចអារម្មណ៏លើផែ្នកនីមួយៗនៃរាងកាយ ដោយចាប់ផើ្តមពីម្រាមជើងជាដំណាក់ៗ រហូតដល់ក្បាល គឺម្រាមជើង ប្រអប់ជើង (ទាំងសងខាង) កជើង កំភួនជើង ក្បាលជង្គង់ សាច់ដុំភៅ្ល ត្រចៀក ចង្កេះ សាច់ដុំគូទ ខ្នងក្បាលពោះ ដើមទ្រូង ម្រាមដៃ (ទាំងសងខាង) កំភួនដៃ កែងដៃ ដើមដៃ ស្មា ក កញ្ចឹងក សាច់ដុំ ក្បាលសាច់ដុំមុខ នឹង ច្រមុះ។ - ពេលគិតត្រង់កនែ្លណាមួយរួចហើយត្រូវទុក្ខអោយសាច់ដុំកនែ្លនោះអោយស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណះ សំរាកដូចជា: ឧទាហរណ៏: គិតដល់ម្រាមជើង បន្ទាប់មកពោលពាក្យក្នុងចិត្តថា(ម្រាមជើងខ្ញុំបានសំរាកដោយសុខសានហើយ) រឺលោកអ្នកអាចគិតដល់អី្វដែលលោកអ្នកពេញចិត្តហើយចាប់ផើ្តមនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តរបស់លោក អ្នកចេញមក។

- ត្រូវធើ្វគំរូដូចខាងលើនេះរហូតដល់ខ្លួន។


៣ លំហាត់ពោលពាក្យផ្ទួនៗ[កែប្រែ]

ជើ្រសរើសយកពាក្យដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុត អាចជាមនុស្សដែលជាទីស្រលាញ់អ្នក រឺ ដូជា ប្រពន្ធ ប្តី គូរសង្សា ឪពុក ម្តាយ.................។ ឧទាហរណ៏ ថៃ្ងនេះខ្ញុំនឹកអ្នកខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំចង់ជួបអ្នកៗៗៗៗៗៗៗ ផ្ចង់អារម្មណ៏លើខ្យល់ដងើ្ហមចេញ រឺ ចូលរបស់អ្នកហើយពោលពាក្យដែលអ្នកបានជើ្រស យកនោះមកនិយាយប្រមាណ ១០ នាទី។

៤ លំហាត់តាំងសមាធិ[កែប្រែ]

 អង្គុយក្នុងលក្ខណះសំរាស្រួលដោយខ្លួនឯង(លើគេ្រ រឺ កនែងណាដែលអ្នកគិតថាល្អ)
ជើ្រសយកវត្ថុរឺរបស់អី្វម៉្យាងជាគឿ្រងសំអាង ដូចជា ផ្កាឈូក ទេសភាពស្រស់ត្រកាលណា
មួយ រឺ កនែ្លងដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់មកគិតក្នុងចិត្ត។
ការធើ្វសមាធិត្រូវធើ្វនៅពេលដូចគ្នាជាប្រចាំ នឹង នៅកនែ្លងស្ងៀមស្ងាត់គ្មានការំខាន។
ផ្ចង់អារម្មណ៏របស់អ្នកទៅលើវត្ថុដែលអ្នកបានជើ្រសរើសយកមកនោះ ត្រូវដោតជាប់ក្នុង

អារម្មណ៏របស់អ្នកជានិច្ច។

បើអារម្មណ៏បែទៅចំនុចផេ្សង អ្នកត្រូវទាញអារម្មណ៏របស់អ្នកមកវត្ថុសំអាងវិញដោយសន្សឹមៗ។
ផ្្ចង់អារម្មណ៏