វត្តខ្មែរនៅព្រះត្រពាំង កម្ពុជាក្រោម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តារាងវត្តខ្មែរទាំង១៤១នៅខែត្រព្រះត្រពាំង កម្ពុជាក្រោម

០១ ពោធិសាលរាជ (កំពង់) ក្រុងត្រាវិញ ៦៤២ ចេនឡា ។

០២ និគ្រោធកំពង់ក្សាន្ត (កំពង់ក្សាយ) ក្រុងត្រាវិញ ១៧៤៣ ក្រោយអង្គរ ។

០៣ ចម្បកមាស (ខឿន) ក្រុងត្រាវិញ ១៣៤៨ អង្គរ ។

០៤ នាគវនារាម (ខ្ទឹង) ក្រុងត្រាវិញ ១៤៨៥ ក្រោយអង្គរ ។

០៥ ពិសីវរារាម (ពិសី) កន្លង់ ១៧០០ ក្រោយអង្គរ ។

០៦ ពិសេសារាម (កន្លែងសេស) កន្លង់ ១៥០០ ក្រោយអង្គរ ។

០៧ សង្វារិទ្ធិស័ក (ក្អែប) កន្លង់ ១៦៩០ ក្រោយអង្គរ។

០៨ ពោធិចុឡាមុនីចេតិយ (ឥដ្ឋ) កន្លង់ ១៥៤១ ក្រោយអង្គរ។

០៩ ជោវ័នសង្វាមាស (បាត់ក្រមា) កំពង់ស្ពាន ១៧៥៨ ក្រោយអង្គរ ។

១០ ព្រលានមានជ័យ (ចុងព្រលាន) កំពង់ស្ពាន ១៧៧៧ ក្រោយអង្គរ ។

១១ មង្គលឪទ្យាន (កិញ្ឆាង) កំពង់ស្ពាន ១៩៦០ ក្រោយអង្គរ។

១២ វេឡុវ័ន (ឫស្សីស្រុក) កំពង់ស្ពាន ១៥២៥ ក្រោយអង្គរ ។

១៣ ទេពឪទ្យាន (តាដេវ) កំពង់ស្ពាន ១៧១០ ក្រោយអង្គរ ។

១៤ មុនីរង្សី (មេពាំង) កំពង់ស្ពាន ១៨៥១ ក្រោយអង្គរ។

១៥ រតនះទីបារាមកោះកែវ (អូរមិច) កំពង់ស្ពាន ១៦៥៧ ក្រោយអង្គរ ។

១៦ ភិរម្យរាជ (ភិរម្យសុខ) កំពង់ស្ពាន ១០៩៧ អង្គរ។

១៧ មហាវន្ត (អូរសំពៅ) កំពង់ស្ពាន ១៩៦៨ ក្រោយអង្គរ។

១៨ សង្វរថ្មមាស (អូរទទឹង) កំពង់ស្ពាន ១៦៦១ ក្រោយអង្គរ ។

១៩ សាលវន្ត (តាអោក) កំពង់ស្ពាន ១៧៣៦ ក្រោយអង្គរ។

២០ រតនះសាគរ (ព្រើម) កំពង់ស្ពាន ១៩៧២ ក្រោយអង្គរ។

២១ ពោធិសិរី (ចុងផ្នោ) កំពង់ស្ពាន ១៩០៣ ក្រោយអង្គរ ។

២២ បុទុមសាគរ (កំពង់ស្ពាន) កំពង់ស្ពាន ១៨១៨ ក្រោយអង្គរ ។

២៣ មហាពោធិវ័ន (តាថៀវ) កំពង់ស្ពាន ១៣៦៩ អង្គរ។

២៤ សម្បួរង្សី (សម្បួរ) កំពង់ស្ពាន ៣៧៣ ហ្វូណន។

២៥ មជ្ឈឹមារាម (កណ្តាល) កំពង់ស្ពាន ១៣១៧ អង្គរ ។

២៦ ពោធិភិរម្យរង្សី (ចុងបឹង) កំពង់ស្ពាន ១៨៨៧ ក្រោយអង្គរ។

២៧ ពោធិមានជ័យសិរីឧត្តម(ពោធិ៍ធំ) កំពង់ស្ពាន ១៧៥៦ ក្រោយអង្គរ។

២៨ បទុមក្រពុំរត្នកេសរបុបា្ផចប្បាមាស (សំណឹងធំ) កំពង់ស្ពាន ១៣៦៤ អង្គរ។

២៩ សមោធារាម (កំបាំងបាត់) កំពង់ស្ពាន ១៦៨០ ក្រោយអង្គរ។

៣០ ជ្រោយប្រាសាទ (ចុងខ្សាច់) កំពង់ស្ពាន ១៥៧៦ ក្រោយអង្គរ។

៣១ ពោធិវង្សកំពង់ដូង (ផ្នោដូងចុង_ង) កញ្ចោង ១៧១៩ ក្រោយអង្គរ ។

៣២ សាលតិត្ថារាម (កំពង់រាំង) កញ្ចោង ១៧០០ ក្រោយអង្គរ ។

៣៣ ព្រះបាទកងចក្រ (កំពង់មាស) កញ្ចោង ១៧៦០ ក្រោយអង្គរ ។

៣៤ កំពង់ឈូក (ផ្នោសង្រ្កម) កញ្ចោង ១៧៧៥ ក្រោយអង្គរ ។

៣៥ សាសនសាមគ្គីរង្សី (អូរត្រាវ) កញ្ចោង ១៩៩៣ ក្រោយអង្គរ ។

៣៦ បុទុមប្រជុំនទី (អូរឈូក) កញ្ចោង ១៦៧៦ ក្រោយអង្គរ ។

៣៧ សុវណ្ណមុនីសាមគ្គី (ដៃទទឹង) កញ្ចោង ១៧៩០ ក្រោយអង្គរ ។

៣៨ សុវណ្ណគន្ធវារីរង្សី (ព្រែកទុង) កញ្ចោង ១៨៧៣ ក្រោយអង្គរ ។

៣៩ កញ្ចោងភ្នំពេញ (កញ្ចោងផ្សារ) កញ្ចោង ១៦៥៥ ក្រោយអង្គរ ។

៤០ កញ្ចោងកំពង់លាវ កញ្ចោង ១៥៥៦ ក្រោយអង្គរ ។

៤១ អរុណរង្សី (ចាកអាគ្រោង) កញ្ចោង ១៨២៧ ក្រោយអង្គរ ។

៤២ ទិព្វមង្គលនិលឪទ្យាន (ផ្នោព្រីង) កញ្ចោង ១៨៦២ ក្រោយអង្គរ ។

៤៣ នទីសមន្តា (អូរវែងចាស់) កញ្ចោង ១៨៧៣ ក្រោយអង្គរ ។

៤៤ ស្ទឹងមានជ័យសិរីឧត្តម (អូរវែងថ្នី) កញ្ចោង ១៩៩២ ក្រោយអង្គរ ។

៤៥ សុវណ្ណនិគ្រោធ (ជ្រៃភេ) កញ្ចោង ១៨២៦ ក្រោយអង្គរ ។

៤៦ គោករាជសីមា (គោក) កំពង់ធំ ១៧៩៥ ក្រោយអង្គរ។

៤៧ កោះកែវសិរី (កោះ) កំពង់ធំ ៦១៣ ចេនឡា ។

៤៨ សំរោងឯក កំពង់ធំ ៦៤២ ចេនឡា ។

៤៩ អង្គររាជបុរី (អង្គ) កំពង់ធំ ៩៩០ អង្គរ ។

៥០ ចម្ប៉ាអង្គរជ័យ (ចំការ) កំពង់ធំ ១៦៤២ ក្រោយអង្គរ។

៥១ បុទុមវង្សកំពង់ថ្ម (ទ័ពថ្ម) កំពង់ធំ ១៨៩៤ ក្រោយអង្គរ ។

៥២ ស្រះនាគ កំពង់ធំ ១៦៣២ ក្រោយអង្គរ។

៥៣ សម្បូរិទ្ធិស័ក (សំបួរ) កំពង់ធំ ១៤២១ អង្គរ។

៥៤ ព្រះពន្លាជ័យ (ពន្លា) កំពង់ធំ ១៥៥៦ ក្រោយអង្គរ។

៥៥ បុទុមគង្គា (រួមមិត្ត) កំពង់ធំ ១៨០២ ក្រោយអង្គរ។

៥៦ ពោធិវង្សារាម (ចុងទ័ព) កំពង់ធំ ១៨០២ ក្រោយអង្គរ។

៥៧ បិដកត្យារាម (ក្នុងស្រុក) កំពង់ធំ ៦១៤ ចេនឡា ។

៥៨ គងជ័យរឹងរិទ្ធស័ក (ផ្នោកំបុត) កំពង់ធំ ១៧៦៥ ក្រោយអង្គរ ។

៥៩ ជុំប្រាសាទ (ខ្សាច់កណ្តាល) កំពង់ធំ ១៨៧២ ក្រោយអង្គរ ។

៦០ សីលាជលធី (គគីរ) កំពង់ធំ ១៦៦០ ក្រោយអង្គរ ។

៦១ ចម្បីសោភ័ណ (ត្រោកកើត) កំពង់ធំ ១៦៧៧ ក្រោយអង្គរ ។

៦២ ចម្ប៉ាបុរី (ត្រោកលិច) កំពង់ធំ ១៦១២ ក្រោយអង្គរ ។

៦៣ កំពង់និគ្រោធ (កំពង់ជ្រៃ) ទីរួមស្រុកកំពង់ធំ ១៦៧៣ ក្រោយអង្គរ ។

៦៤ សីលាទ្រ (ថ្នទល់) ទីរួមស្រុកកំពង់ធំ ១៥១៩ ក្រោយអង្គរ។

៦៥ មហិង្គុទី (សំរោងធំ) កំពង់ធំ ១៨៤៥ ក្រោយអង្គរ ។

៦៦ ក្រពុំឈូក (ក្នក) កំពង់ធំ ១៦៥៥ ក្រោយអង្គរ ។

៦៧ ពោធិទេពចេត្យារាម (ផ្នោអណ្តែត) កំពង់ធំ ១៩៧៣ ក្រោយអង្គរ ។

៦៨ ទក្ខិណានិគ្រោធ (ចុងព្រៃ) ថ្កូវ ១៨៨៥ ក្រោយអង្គរ ។

៦៩ កោះកែវមណីសម្បាណ (ស្លែងថ្មី) ថ្កូវ ១៨៩៤ ក្រោយអង្គរ ។

៧០ ស្លែងមានជ័យ (ស្លែងចាស់) ថ្កូវ ១៦៥០ ក្រោយអង្គរ ។

៧១ ពោធិព្រឹកគិរីវង្ស (ស្វាយសៀមចាស់) ថ្កូវ ១៨៦២ ក្រោយអង្គរ ។

៧២ ពោធិព្រឹកគិរីវង្សារាម (ស្វាយសៀមថ្មី) ថ្កូវ ១៩០៥ ក្រោយអង្គរ ។

៧៣ ខេមរារចនាសម្ព័ន្ធ (ទួលតាថុក) ថ្កូវ ១៩៧៣ ក្រោយអង្គរ។

៧៤ ពោធិចុឡាមណីចេតិយ (ចេតីយ៍) ថ្កូវ ១៤៨៨ ក្រោយអង្គរ ។

៧៥ ពោធិបឹង (បឹង) ថ្កូវ ១៦២៤ ក្រោយអង្គរ។

៧៦ កំពង់ហ្លួង (កំពងក្តី) ថ្កូវ ១៥៦៨ ក្រោយអង្គរ ។

៧៧ ចម្ប៉ាបុរីសិរីតរាជ (ក្រ) ថ្កូវ ១៩១៦ ក្រោយអង្គរ ។

៧៨ មុនីរង្សីសិរីវរារាម (ស្វាយពក) ថ្កូវ ១៥៦៧ ក្រោយអង្គរ ។

៧៩ ជំនិតមានជ័យ (ជំនិត) ថ្កូវ ១៤៦៨ ក្រោយអង្គរ។

៨០ ពោធិព្រឹក្ស (ថ្កូវ) ថ្កូវ ១៥៥៧ ក្រោយអង្គរ។

៨១ កប្បព្រឹក្ស (បាឆាវ) ថ្កូវ ១៦៧៣ ក្រោយអង្គរ ។

៨២ ជម្ពូទ្វីបវរារាម (ជ្រោយទន្សា) ថ្កូវ ១៧៨៣ ក្រោយអង្គរ ។

៨៣ ក្រពុំឈូកច្រាល (ចារ) ថ្កូវ ១៧៥២ ក្រោយអង្គរ ។

៨៤ កេតុសំរោងទងកប្បព្រឹក្ស (កោះស្លា) ថ្កូវ ១៨៩៩ ក្រោយអង្គរ។

៨៥ គោបាលនិគ្រោធ (ផ្នោព្រាល) ថ្កូវ ១៧១១ ក្រោយអង្គរ។

៨៦ ថ្មគោល (ក្បាលទូក) ថ្កូវ ១៦៧៤ ក្រោយអង្គរ ។

៨៧ សាលាពិភ័ក្ការាម (តាសឹក) ថ្កូវ ១៦៩៨ ក្រោយអង្គរ ។

៨៨ មជ្ឈឹមសាល (ឫស្សីម្គុំ) ថ្កូវ ១៦៩៨ ក្រោយអង្គរ ។

៨៩ លតាវ័ន (ព្រៃវល្លិ៍) ថ្កូវ ១៤៦៦ ក្រោយអង្គរ ។

៩០ សុវណ្ណមាលី (ព្រះប្រាង្គ) ថ្កូវ ១៩១៩ ក្រោយអង្គរ ។

៩១ សត្ថារាម (កំពង់សាលា) ថ្កូវ ១៦៩៩ ក្រោយអង្គរ ។

៩២ សុរិន្ទរាជព្រឹក្ស (ស្លាប៉ាង) ថ្កូវ ១៨៥៦ ក្រោយអង្គរ

៩៣ សុវណ្ណទេព្វីឯកវិមល្លារាម (ដំបងពាក់) ថ្កូវ ១៨០៦ ក្រោយអង្គរ។

៩៤ សត្ថារាមវ័ន (តារ៉ម) ថ្កូវ ១៦៩០ ក្រោយអង្គរ។

៩៥ និគ្រោធារាម (ជ្រៃប្រាសាទ) ថ្កូវ ១៤៥០ ក្រោយអង្គរ ។

៩៦ តាលភិរីឧត្តុង្គមានជ័យសិរីវង្សារាម (រំដួល) ថ្កូវ ១៥៧១ ក្រោយអង្គរ ។

៩៧ ឧត្តមភិរីរាជមន្ទីរ (បាយ៉ាម) ថ្កូវ ១៦៧៧ ក្រោយអង្គរ ។

៩៨ សុវណ្ណពិជ័យ (ជ្រៃគោក) ថ្កូវ ១៦៩៤ ក្រោយអង្គរ ។

៩៩ វិភាគរាជដួងកែវ (ផ្នោដូង) ថ្កូវ ១៦៧៨ ក្រោយអង្គរ។

១០០ សិរីពទ្ធជុំគម្ពីរសាគរ (ផ្នោសង្កែថ្មី) ថ្កូវ ១៨០៣ ក្រោយអង្គរ ។

១០១ កេតុបូគម្ពីរសាគរ (ផ្នោសង្កែចាស់) ថ្កូវ ១៦៥៩ ក្រោយអង្គរ ។

១០២ បន្ទាយប្រជុំពល (បន្ទាយក្រ) ថ្កូវ ១៦៧៥ ក្រោយអង្គរ ។

១០៣ ព្រះឥន្ទឪទ្យាន (បង្រៃថ្មី) ថ្កូវ ១៦៤៥ ក្រោយអង្គរ ។

១០៤ កំពង់ពោធិព្រឹក្ស (បង្រៃចាស់) ថ្កូវ ១៤៩៨ ក្រោយអង្គរ។

១០៥ លាវចន្ទស្សរារាម (ដីក្រហម) ថ្កូវ ១៨០៨ ក្រោយអង្គរ ។

១០៦ សិមារាម (ផ្នោអណ្តូង) ថ្កូវ ១៨០៣ ក្រោយអង្គរ។

១០៧ ពោធិភិរម្យឧត្តមសួស្តី (បាត្រាច) ថ្កូវ ១៧៣២ ក្រោយអង្គរ ។

១០៨ សេរីវង្សារាម (ផ្នោអំពូង) ថ្កូវ ១៨៣៥ ក្រោយអង្គរ។

១០៩ មណិជោត្យារាម (ទ្រព្រះបាទ) ថ្កូវ ១៧៤៦ ក្រោយអង្គរ។

១១០ រោងពិសីជ័យឧត្តម (រោងវាល) ថ្កូវ ១៧៨៣ ក្រោយអង្គរ ។

១១១ មុនីកោះកែវ (កោះទន្លាប់) ថ្កូវ ១៧៥៨ ក្រោយអង្គរ។

១១២ អរិយធម្មវង្សាបាហារីភូមិដូនជ័យគងមានបុណ្យ(ធំ) មាត់សមុទ្រ ១៨៨១ ក្រោយអង្គរ។

១១៣ ចន្ទគិរីឧត្តុង្គមានជ័យ (ជ្រៃតាសូល៍) មាត់សមុទ្រ ១៨៩៦ ក្រោយអង្គរ ។

១១៤ សត្ថារិនទី (ប្រខុប) មាត់សមុទ្រ ១៨៧២ ក្រោយអង្គរ ។

១១៥ ពោធិបឹង (ខ្នាច់ទទឹង) មាត់សមុទ្រ ១៩៣២ ក្រោយអង្គរ។

១១៦ បូព៌ាសាគរ (ត្រពាំងឈូក) មាត់សមុទ្រ ១៩៦៤ ក្រោយអង្គរ។

១១៧ ទក្ខិណាសាគរ (ទ្រលោង) មាត់សមុទ្រ ១៩២៩ ក្រោយអង្គរ ។

១១៨ សិរីសាគរ (អង្កោល) មាត់សមុទ្រ ១៩២០ ក្រោយអង្គរ។

១១៩ ពោធិនាគ (រាជមល្ល) ផ្នោដាច់ ១៦៦៧ ក្រោយអង្គរ ។

១២០ ជ័យសទ្ធារតនឧត្តម (ចេកជ្រំ) ផ្នោដាច់ ១៩០៨ ក្រោយអង្គរ ។

១២១ កងចក្ការាម (ធ្លក) ផ្នោដាច់ ១៤៩៩ ក្រោយអង្គរ ។

១២២ អង្គរជុំ (ភៀវ) ផ្នោដាច់ ១៦៦៧ ក្រោយអង្គរ។

១២៣ គិរីសុវណ្ណ (ចុងមីសចាស់) ផ្នោដាច់ ១៦៥៤ ក្រោយអង្គរ។

១២៤ ពោធិសយ្យារាម (កាន់ស្នម) ផ្នោដាច់ ១៧៤៩ ក្រោយអង្គរ ។

១២៥ កំពង់នាវា (កំពង់ទូក) ផ្នោដាច់ ១៦៤២ ក្រោយអង្គរ។

១២៦ លាយលក្ខណ៍​កងចក្រ​ផ្នោ​ទន្ទឹម​​ (អំពាំងសាន្ត) ផ្នោដាច់ ១៤៣៩ ក្រោយអង្គរ ។

១២៧ ពោធិវង្សទ្រង់លក្ខ (កោះស្វាយ) ផ្នោដាច់ ១៨៩០ ក្រោយអង្គរ ។

១២៨ លាយលក្ខកងចក្រ (ត្រពាំងវែង) ផ្នោដាច់ ១៦៤២ ក្រោយអង្គរ ។

១២៩ បុទុមឈូកស (ចុងមីសថ្មី) ផ្នោដាច់ ១៨៨២ ក្រោយអង្គរ ។

១៣០ លាយលក្ខកងចក្រភូមិរាជឥន្រ្ទីជិត (ទ្រព្រះបាទ) ផ្នោដាច់ ១៣៥២ អង្គរ ។

១៣១ ពោធិស្រះស្រង់ កំពង់រការថ្មី (ដំបូកបី) ផ្នោដាច់ ១៨៥៦ ក្រោយអង្គរ ។

១៣២ គងចក្រលាយលក្ខណារាម (ប្រហូត) ផ្នោដាច់ ១៧៣៣ ក្រោយអង្គរ។

១៣៣ ដំបូកបីជ័យជំនះ (ទាវថ្មី) ផ្នោដាច់ ១៨០៧ ក្រោយអង្គរ។

១៣៤ ពោធិស្រះស្រង់ (ទាវចាស់) ផ្នោដាច់ ១៦៨៣ ក្រោយអង្គរ ។

១៣៥ មុនីស្នេហាសុវណ្ណាស្រះកែវ (កោះសោម) ផ្នោដាច់ ១៨៦៨ ក្រោយអង្គរ ។

១៣៦ មុនីបញ្ញាជ័យសេដ្ឋាសុវណ្ណារាម (ចុងផ្នោ) ផ្នោដាច់ ១៩៧៤ ក្រោយអង្គរ។

១៣៧ សាគរគិរីកោះកើយ (ផ្នោរាំង) ផ្នោដាច់ ១៦៨៣ ក្រោយអង្គរ។

១៣៨ គិរីនិគ្រោធ (កំពង់ទទឹង) ផ្នោដាច់ ១៩៦៦ ក្រោយអង្គរ។

១៣៩ យសមេត្រី (មេរងចាស់) ផ្នោដាច់ ១៥១២ ក្រោយអង្គរ ។

១៤០ គង់បន្ទាយជយារាម (មេរងថ្មី) ផ្នោដាច់ ១៦៣១ ក្រោយអង្គរ។

១៤១ បរមនិមិត្ត (វាលាក់) ១៦៥០ ក្រោយអង្គរ។

        ស្រុកកំពង់ធំមាន ២២ និងទីរួមខែត្រមាន ៤ វត្ត។ ស្រុកកំពង់ស្ពានមាន ២២ វត្ត។
ស្រុកថ្កូវមាន ៤៤ វត្ត។ ស្រុកកញ្ចោងមាន ១៥ វត្ត។ ស្រុកកន្លង់ ៤ វត្ត។ ស្រុកមាត់សមុទ្រមាន ៧ វត្ត។
ស្រុកផ្នោដាច់មាន ២៣ វត្ត។ រួមទាំងអស់មាន ១៤១ ក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំង។

អ្នកដាក់វត្តខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម ចូលក្នុងវីគីភីឌា ដោយខ្មែរក្រោម។ ខ្ញុំបន្តសឺនសុរីយាអាប់រស្មី