វត្តព្រះធាតុរាជមន្ទី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
  វត្តព្រះធាតុរាជមន្ទីរ ហៅវត្តបឹងជ័រ
     ព្រះសង្ឃវត្តបឹងជ័រ

១.ព្រះភិក្ខុធម្មថេរោ នីម បូរី ចៅអធិការវត្តព្រះធាតុរាជមន្ទីរ

២.ភិក្ខុ ម៉ុង សីុនួន សមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

៣.ភិក្ខុ ឡៃ សុធន សមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

៤ ភិក្ខុ ឡុច ឆៃលាង សមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

៥.ភិក្ខុ សែត ជិត អតីតសាមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

៦.សាមណេរ សឺុន សី អតីតសមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

៧.សាមណេរ ចឺប សុខជា សមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

៨.សាមណេរ គា កែវ សមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

៩.សាមណេរ ឡុច ឆៃលីន សមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

១០.សាមណេរ កន្តរតោ ពិល ណាពី សាមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

១១.សាមណេរ វជិរប្បញ្ញោ ភាន់ ចាន់ផេង សាមណសិស្សពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យ សារីសាពេជ្យ

១២.សាមណេរ វិមលធម្មោ យ៉ុង វិសាល​ សមណសិស្្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

១៣.សាមណេរ ចិត្ត ផាន់ណា សមណសិស្សពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យសារីសាពេជ្យ

១៤.សាមណេរ ស៊ីម ស៊ីល សមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

១៥.សាមណេរ នឿ ឆានុន សមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

១៦.សាមណេរ ស៊ីន ណារ៉ាក់ សមណសិស្សពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យសារីសាពេជ្យ

១៧.សាមណេរ យីន គាវ សាមណសិ្ស ពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

១៨.សាមណេរ ហាង ម៉េងហុង សមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

១៩.សាមណេរ វី សារ៉វីត សាមណសិស្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សា បទុមរតន៍

២​០.សាមណេរ ឈិន ហ្វុង សាមណសិស្្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាព្រៃស្ពឺ ភ្នំពេញ

២១ សាមណេរ សែ សំរេច សមណសិស្សពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យសារីសាពេជ្យ

២២.ព្រះលិខិតប្បញ្ញោ ឆយ ឆាត់ សាមណសិ្ស ពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែង

២៣. ព្រះធម្មប្បញ្ញោ ប៉ុន ពិសិដ្ឋ សមណសិស្សពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យសារីសាពេជ្យ

២៤.សាមណេរ បាក បុី សាមណសិស្្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេច ជា ស៊ីម ខ្នារ

២៥.សាមណេរ គា កេន សមណសិស្្សពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យសារីសាពេជ្យ

២៦.សាមណេរ យឺន យ៉ា សមណសិស្្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សា (ខេត្តបាត់ដំបង)

២៧.សាមណេរ អាន ឆៃនុន សមណសិស្្សពុទ្ធិវិទ្យាល័យព្រៃវែង

២៩.សាមណេរ ឡុង សុខឡេង សមណសិស្្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេច ជា ស៊ីម ខ្នារ

២៩.សាមណេរ នី ភក្តី សាមណសិស្្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេច ជា ស៊ីម ខ្នារ

៣០.សាមណេរ ខាន់ ខេមរា សាមណសិស្្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេច ជា ស៊ីម ខ្នារ

៣១.សាមណេរ រ៉ុម ធារាជ សាមណសិស្្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេច ជា ស៊ីម ខ្នារ

៣២.សាមណេរ ថូ លីថាត សមណសិស្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេចជា សីុមខ្នារ

៣៣.សាមណេរ ទាង មុី សមណសិស្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេចជា សីុមខ្នារ

៣៤.សាមណេរ បណ្ឌិតបវរោ បេន វិបយ សមណសិស្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេចជា សីុមខ្នារ

៣៥.សាមណេរ ធម្មបណ្ឌិតោ ចៅ សុចាន់ សមណសិស្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេចជា សីុមខ្នារ

៣៦.សាមណេរ វិរិយបណ្ឌិតោ ចៅ សុជាង សមណសិស្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេចជា សីុមខ្នារ

៣៧.សាមណេរ សន្តិធម្មោ ហយ ម៉េងហុង សមណសិស្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេចជា សីុមខ្នារ

៣៨.សាមណេរ រ៉ាវី កាក់ សមណសិស្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេចជា សីុមខ្នារ

៣៩.សាមណេរ ...ហាន សមណសិស្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេចជា សីុមខ្នារ

៤០.សាមណេរ ... ... សមណសិស្សពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសម្តេចជា សីុមខ្នារ

 ស្រង់ស្ថិតិព្រះសង្ឃវត្តព្រធាតុរាជមន្ទី បឹងជ័រក្នុងថ្ងៃពិសាខបូជា ព.ស.គម្រប់២៥៦២ ឈានចូល២៥៦៣ ។

ថ្ងៃ៧រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣

   ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ខែគ.ស.២០១៩
      សាមណេរធម្មវិជ្ជា 

បើខ្វះសូមនិមន្តអញ្ជើញសរសេរបន្ថែម ដោយសារមើលមិនអស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ!! #