វប្បធម៏

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​ ​​វប្បធម៏ ​​ ឃើញមានដូច ទំព័រគំរូ:ខែ្មរ​ ឡាវ​ និង​ វប្បធម៏នៃប្រទេសកម្ពជា

A stilted building with woven walls
ផ្ទះសំរាប់ប្រជុំ គ្រឹង village near ក្រុងបានលុង

ខែ្មរឡាវរូបភាពតាមបែបបទកាចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមជីវិតស្មាមកាត់ជីវិតស្មាមកាត់និងបានកើតការធើ្វកសិកម្មនៅក្នុងភូមិតូចមួយរវាង២០និង៦០នៃនុយក្លេអ៊ែរដែលបានដឹង។ ភូមិនីមួយចូលរួមគ្នាដោយប្រមែប្រមូលផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃឈើព្រំដែនរបស់អ្នកណាបានដឹងតែមិនច្បាស់។ នៅខាងក្នុងដីនេះគ្រួសានីមួយៗគឺទុកដោយឡែក ជាមធ្យម១-២ហិតា(២.5-6 acres)នៃសកម្មដីដែលមានដំណាំ៥ទៅ៦ហិតា(១២.5-15 acres)ដីដែលឥតមានដាំអី្វ។ តាមបរិស្ថានវិទ្យាដែលអាចទ្រទ្រង់ការធ្វើកសិកម្ម ដែលមានបិនប្រសព្វដោយខែ្មរឡាវជាទូទៅចុង១០ទៅ១៥ឆ្នាំ។