វិគីភីឌា:កែប្រែអត្ថបទ

ពីវិគីភីឌា

ដោយហេតុថា វិគីភីឌា ជាសព្វវចនានុក្រមទ្រេត​​ប្រើ​សម្រាប់​ពាក្យដកស្រង់ ឬពាក្យនិយាយ។||''អក្សរទ្រេត''|| ''រូបវិទ្យា'' ||រូបវិទ្យា |- |បង្ហាញជាមួយ។||[http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ ពណ៌នាអំពីទំព័រនោះ] ||[http://km.wikipedia.org/wiki ទំព័រដើមនៃ​វិគីភីឌាភាសា​ខ្មែរ] ||ទំព័រដើម​នៃវិគីភីឌា​ភាសាខ្មែរ |- |ដាក់​តំណ​ភ្ជាប់​​ទៅខាងក្រៅវិគី។||[http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ] ||ទំព័រដើមរបស់វិគីភីឌា[http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ] ជាទីសម្រាប់ស្វែងយល់អំពី វិគីមីឌា ||ទំព័រដើម​របស់វិគីភីឌា[1] ជាទី​សម្រាប់​ស្វែងយល់អំពី វិគីមីឌា |- |ដកកូដវិគី។||< |- |រៀប​បញ្ជីមានលំដាប់​​ផ្ដើម​ដោយ​សញ្ញា​​លេខ​រៀង។||<nowiki>ប្រើសញ្ញា # នៅដើមបន្ទាត់ || #គំនិត ១ <br> #គំនិត ២ ||គំនិត ១.១

  1. គំនិត ១.២
 1. គំនិត ២
  1. គំនិត ២.១
  2. គំនិត ២.២</nowiki> ||
 2. គំនិត ១
  1. គំនិត ១.១
  2. គំនិត ១.២
 3. គំនិត ២
  1. គំនិត ២.១
  2. គំនិត ២.២

|- |ខិតឃ្លាអក្សរទៅស្តាំ១អក្សរ (ចូលបន្ទាត់)||ដាក់សញ្ញា : នៅដើមបន្ទាត់ ||ឃ្លាខាងលើ។
:ចូលមួយអក្សរ ||ឃ្លាខាងលើ

ចូលមួយអក្សរ

|- |ខិតឃ្លាអក្សរ​ទៅស្តាំ៤អក្សរ (ចូលបន្ទាត់)||ដាក់សញ្ញា :::: នៅដើមបន្ទាត់ ||ឃ្លាខាងលើ។
::::ចូលបួនអក្សរ ||ឃ្លាខាងលើ

ចូលបួនអក្សរ

|- |ដាក់កំណត់ចំណាំ ||ដាក់សញ្ញា : នៅដើមបន្ទាត់ || #គំនិត ១ <br> #គំនិត ២ <br> :ចំណាំបន្ថែម ||

 1. គំនិត ១
 2. គំនិត ២
ចំណាំបន្ថែម

|- |}នកណាក៏អាចកែប្រែ អត្ថបទដែលបានសរសេរហើយបានដែរ។ រាល់កំណែប្រែ ត្រូវបានរក្សាទុកមួយរំពេច បន្ទាប់ពីបានកែប្រែរួចជាស្រេច។ ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងនៃការណែនាំវិធីរៀបរៀងអត្ថបទ ដែលសម្រួលដល់ការកែប្រែ។

មុខងារ
វិធីតែងអត្ថបទ
ឧទាហរណ៍
លទ្ធផល
ដាក់តំណភ្ជាប់​ខាងក្នុង​វិគីទៅទំព័រ​របស់សញ្ញាណមួយ។ [[សញ្ញាណ]] [[រូបវិទ្យា]] រូបវិទ្យា
ដាក់តំណភ្ជាប់​​ខាងក្នុង​វិគីទៅទំព័រ​របស់​សញ្ញាណមួយ ដែលមាន​ចំណងជើង​ខុស​ពីពាក្យដែលបង្ហាញ។ [[សញ្ញាណ|ឈ្មោះត្រូវបង្ហាញ]] [[រូបវិទ្យា|មុខវិជ្ជាអំពីធម្មជាតិ]] មុខវិជ្ជាអំពីធម្មជាតិ
ដាក់តំណភ្ជាប់ខាង​ក្នុងវិគីទៅកូនចំណងជើង​របស់​សញ្ញាណមួយ។ [[សញ្ញាណ#មាតិកា]] [[រូបវិទ្យា#ប្រវត្តិ]] រូបវិទ្យា#ប្រវត្តិ
ដាក់តំណ​​ភ្ជាប់ខាងក្នុង​​វិគីទៅកូន​ចំណងជើង​របស់សញ្ញាណមួយ ដែលមានចំណង​ជើង​​ខុសពីពាក្យដែលបង្ហាញ។ [[សញ្ញាណ#មាតិកា|ឈ្មោះត្រូវបង្ហាញ]] [[រូបវិទ្យា#ប្រវត្តិ|ប្រវត្តិនៃរូបវិទ្យា]] ប្រវត្តិនៃរូបវិទ្ យា
បង្ហាញជាអក្សរទ្រេត។ ជាទូទៅអក្សរទ្រេត​​ប្រើ​សម្រាប់​ពាក្យដកស្រង់ ឬពាក្យនិយាយ។ ''អក្សរទ្រេត'' ''រូបវិទ្យា'' រូបវិទ្យា
បង្ហាញជាអក្សរដិត។ ជាទូទៅអក្សរដិត​ប្រើ​​សម្រាប់ពាក្យសំខាន់​ដែលចង់សង្កត់ធ្ងន់។ '''អក្សរដិត''' '''រូបវិទ្យា''' រូបវិទ្យា
ចុះបន្ទាត់។ ចុះបន្ទាត់ពីរដង = ចុះបន្ទាត់មួយដង ឬ <br> ឃ្លាទី១<br>ឃ្លាទី២ ឃ្លាទី១
ឃ្លាទី២
ដាក់​​ឈ្មោះ​​កូន​ចំណង​ជើង​ឬមាតិកា។ ==ឈ្មោះមាតិកា== ឬ <h2>ឈ្មោះមាតិកា</h2> ==ឈ្មោះមាតិកា== ឬ <h2>ឈ្មោះមាតិកា</h2>

ឈ្មោះមាតិកា

កោ ឬ

ឈ្មោះមាតិការង

</nowiki>
===ឈ្មោះមាតិការង=== ឬ <h3>ឈ្មោះមាតិការង</h3>

ឈ្មោះមាតិការង

ដាក់​ឈ្មោះ​កូនៗៗចំណង​​ជើង​​ឬមាតិកា​រងៗ។ ====ឈ្មោះមាតិការងៗ==== ឬ <h4>ឈ្មោះមាតិការងៗ</h4> ====ឈ្មោះមាតិការងៗ==== ឬ <h4>ឈ្មោះមាតិការងៗ</h4>

ឈ្មោះមាតិការងៗ

ដាក់​តំណភ្ជាប់​ទៅខាងក្រៅ​វិគី លើពាក្យ​មួយ។ [http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ ពណ៌នាអំពីទំព័រនោះ] [http://km.wikipedia.org/wiki ទំព័រដើមនៃ​វិគីភីឌាភាសា​ខ្មែរ] ទំព័រដើម​នៃវិគីភីឌា​ភាសាខ្មែរ
ដាក់​តំណ​ភ្ជាប់​​ទៅខាងក្រៅវិគី។ [http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ] ទំព័រដើមរបស់វិគីភីឌា[http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ] ជាទីសម្រាប់ស្វែងយល់អំពី វិគីមីឌា ទំព័រដើម​របស់វិគីភីឌា[1] ជាទី​សម្រាប់​ស្វែងយល់អំពី វិគីមីឌា
ដកកូដវិគី។ <nowiki>ដកកូដវិគី</nowiki> <nowiki>'''អក្សរនៅតែអត់ទ្រេត '''</nowiki> '''អក្សរនៅតែអត់ទ្រេត '''
រៀបបញ្ជីអត់លំដាប់​ផ្ដើមដោយសញ្ញាចុច។ ប្រើសញ្ញា * នៅដើមបន្ទាត់ *គំនិត ១<br>*គំនិត ២
 • គំនិត ១
 • គំនិត ២
រៀបបញ្ជីអត់លំដាប់​ផ្ដើម​ដោយសញ្ញាចុច។ ប្រើសញ្ញា ** នៅដើមបន្ទាត់ *គំនិត ១<br> **គំនិត ១.១ <br> គំនិត ១.២ <br> *គំនិត ២ <br> **គំនិត ២.១ <br> ***គំនិត ២.១.២
 • គំនិត ១
  • គំនិត ១.១
  • គំនិត ១.២
 • គំនិត ២
  • គំនិត ២.១
   • គំនិត ២.១.២
រៀប​បញ្ជីមានលំដាប់​​ផ្ដើម​ដោយ​សញ្ញា​​លេខ​រៀង។ ប្រើសញ្ញា # នៅដើមបន្ទាត់ #គំនិត ១ <br> #គំនិត ២
 1. គំនិត ១
 2. គំនិត ២
រៀប​បញ្ជីមាន​លំដាប់​ផ្ដើមដោយ​សញ្ញា​លេខ​រៀង។ ប្រើសញ្ញា ## នៅដើមបន្ទាត់ #គំនិត ១ <br> ##គំនិត ១.១ <br> ##គំនិត ១.២ <br> #គំនិត ២ <br> ##គំនិត ២.១ <br> ##គំនិត ២.២
 1. គំនិត ១
  1. គំនិត ១.១
  2. គំនិត ១.២
 2. គំនិត ២
  1. គំនិត ២.១
  2. គំនិត ២.២
ខិតឃ្លាអក្សរទៅស្តាំ១អក្សរ (ចូលបន្ទាត់) ដាក់សញ្ញា : នៅដើមបន្ទាត់ ឃ្លាខាងលើ។
:ចូលមួយអក្សរ
ឃ្លាខាងលើ
ចូលមួយអក្សរ
ខិតឃ្លាអក្សរ​ទៅស្តាំ៤អក្សរ (ចូលបន្ទាត់) ដាក់សញ្ញា :::: នៅដើមបន្ទាត់ ឃ្លាខាងលើ។
::::ចូលបួនអក្សរ
ឃ្លាខាងលើ
ចូលបួនអក្សរ
ដាក់កំណត់ចំណាំ ដាក់សញ្ញា : នៅដើមបន្ទាត់ #គំនិត ១ <br> #គំនិត ២ <br> :ចំណាំបន្ថែម
 1. គំនិត ១
 2. គំនិត ២
ចំណាំបន្ថែម